Jaarverslag A37 over 2015

Overleg
Ook in 2015 zijn er geen officiële afdelingsbestuursvergaderingen geweest; er was ook dit jaar geen noodzaak voor of behoefte aan deze bestuursvergaderingen. Zoals de laatste jaren gebruikelijk in onze afdeling werd er veel informeel vergaderd tijdens de twee-wekelijkse afdelingsbijeenkomsten; telefonisch overleg en e-mailverkeer vulden de vergaderingen aan. Wel zijn er meerdere overlegsituaties geweest met de verschillende werkgroepen en commissies, die gevormd zijn door leden van A37 zoals Light House Weekend in Calais, het Friese Elfsteden-contest, de repeatercommissie, het PI4HAL-team, de P.R-commissie en wederom de groep amateurs, die steeds klaarstaat om A37 te vertegenwoordigen op allerlei amateurbijeenkomsten en – radiomarkten in het land.

Het bestuur bestond 2015 bestond uit:
– Cees Rodenburg PA0CRB, voorzitter
– Erik Knol PE1NOJ, penningmeester
– Frans Meyer PA0FMC, secretaris

Ook in 2015 is niet gekozen voor een bestuursuitbreiding, enerzijds omdat er indien nodig altijd een beroep gedaan kon worden op onze oud-voorzitter Edwin PA3GVQ voor adviezen, anderzijds omdat er geen wezenlijke extra’s gegenereerd zouden worden door een extra bestuurslid. Een driemansbestuur maakt ons inziens snelle beslissingen zonder overbodige poespas mogelijk, wat met een vijfmans-bestuur in het verleden wel anders was. De organisatiestructuur ziet er dus als volgt uit: een driemansbestuur met ondersteuning van externe adviseur(s) en meerdere commissies en werkgroepen. In april 2015 werd A37 op de VR in Apeldoorn vertegenwoordigd door Cees PA0CRB, Edwin PA3GVQ en Frans PA0FMC. In november werd de jaarlijkse RB gehouden bij Rotterdam A37 waarbij het voltallig bestuur aanwezig was. Verslagen van deze bijeenkomsten zijn te downloaden vanaf de VERON-website.

Activiteiten
-Afdelingsbijeenkomsten: ook dit jaar is het anti-alcoholbeleid gecontinueerd en hebben er zich geen alcoholgerelateerde problemen voorgedaan. Andersoortige problemen zijn er gelukkig ook niet geweest in De Alexandrijn. Opvallend is dat de bijeenkomsten drukker werden bezocht dan in het voorgaande jaar 2014: een veel gehoord punt is dat het ( om welke reden dan ook) veel gezelliger is en ook dat er een gevoel is van meer samenhang.

In 2015 waren in onze afdeling verschillende activiteiten:
– De Nieuwjaarsbijeenkomst, waar de leden in grote getale aanwezig waren, zeer waarschijnlijk gelokt door de gratis consumptie hi.
– De ALV waar Frans PA0FMC benoemd werd tot Amateur van het Jaar 2014 wegens zijn inzet bij de F- en N-cursussen.
– Een lezing door Robert PA0RYL over slotted lines en SWR-metingen.
– Twee verkoopavonden met Wim PA3CUJ als afslager geassisteerd door Cees PA0CRB, welke laatste na een aankoop de koper en zijn/haar omgeving zeer enthousiast bestrooide met Chokotoffs. De volledige opbrengst van de verkoopavond ging dit jaar naar de repeaterpot.
– Hans PA1HR hield een lezing over Scheveningen Radio, waar hij jaren sleutelend heeft doorgebracht.
– De zelfbouwtentoonstelling met bijdragen van Bas PH0BAS met een hi-end-fed voor 23 t/m 3cm (grapje natuurlijk), Dylan met zijn zelfbouwklok, Pleun PA3CYS met onder andere een arduinogestuurde CW-coder/decoder, PH2CV met allerlei zendontvangertjes en mini meet-instrumenten; John PE1GHG met verschillende bakens voor 6 en 9cm; Wim PA2GON met een 9cm transceiver en bijpassende antenne en Gert PA3GUF met zijn één van zijn Enigma’s en verschillende zelfbouw seinsleutels. John PE1GHG werd gekozen als Zelfbouwer van het Jaar en de bijbehorende wisselbeker werd hem door Erik PE1NOJ overhandigd.
– Een lezing over de DX-peditie naar Iran werd gehouden door Ronald PA3EWP en de nadruk van deze lezing lag niet zozeer op de gemaakte verbindingen dan wel op alle ambtelijke tegenwerkingen en procedures, die overwonnen moesten worden. Ook de inzet van de lokale amateurs, die soms honderden kilometers moesten reizen om hulp te bieden, werd geroemd.
– De inmiddels bijna tot traditie verheven “after-BBQ-party” in De Alexandrijn op het bak- en braadtoestel van Wim PA2GON na de jaarlijkse afdelings-BBQ ten huize van Magda en Cees PA0CRB.

Verkoopbureau: Ook dit jaar heeft Erik meerdere cursusboeken en examenopgaven verkocht voor de in september gestarte F-cursus.

Zelfbouwgroep: Bas PH0BAS en Erik PE1NOJ hebben als vervolg op de in 2014 gebouwde VLF-converter voor SAQ een VLF-loop-antenne samengesteld, welke door een groot aantal leden is nagebouwd. Leen PD0LK was zelf altijd bezig met Hi-End-Fed-antennes en stelde voor in de zelfbouwgroep zo’n antenne te bouwen. Bas en Leen hebben materiaal besteld en begin 2016 zal met de bouw van deze antenne worden aangevangen.

De Rotterdamse ronde: via de repeater PI3RTD werd wekelijks de PI4RTD-ronde op 2m bij toerbeurt verzorgd door Edwin PA3GVQ, Henk PA0HPV, John PE1GHG en Okko PH2CV, waarbij Edwin ook nog de heruitzending van PI4AA verzorgde. De luisteramateurs en ook de luisterende zendamateurs, die even niet konden uitkomen, werden in de gelegenheid gesteld zich voor deze ronde bij Pleun PA3CYS, Ruud PA1RJR of Marga PD9MAR telefonisch of via internet in te melden.

Contestgroep: De PACC2015 werd wederom gehouden in de achtertuin van Cees PA0CRB; helaas werkte het weer niet erg mee en het weiland voor de antennes werd meer een moerasgebied. De sfeer echter was perfect. Aan de Friese Elfsteden Contest werd op 2m met succes deelgenomen door Wil PA0WBS, Wim PA2GON, Joop PH7JAW en John PE1GHG, die daar een 1e plaats wisten te veroveren; op 80m waren Peter PA3FQH, Erik PE1NOJ en Okko PH2CV in de aether bezig voor een 11e plek.

Phare de Calais: Deze vuurtoren werd voor het tweede achtereenvolgende jaar bemand door Okko PH2CV, Cees PE1EXD, Jasper PD2FX, Erik PE1NOJ en Wil PA0WBS, van waaruit onder meer verbindingen onder de call TM0PDC/LH werden gemaakt met Rotterdam A37.

Cursus zendamateur F en N: De N-cursisten hebben in extra lesavonden en soms ook tijdens de gewone clubavonden een 40m DC-RX gebouwd om hun opgedane kennis praktisch te gebruiken. De bezem N-cursus ( voor hen, die nog niet geslaagd waren in mei) werd in augustus afgesloten en aansluitend werd op 7 september een nieuwe F-cursus met 16 cursisten opgestart; een leuke anekdote is dat één der cursisten via een in de trein gevonden Electron achter het bestaan van de nieuwe cursus is gekomen. Tijdens een cursusavond vroegen John NL 13764 en Leen PD0LK of het mogelijk zou zijn in 2016 een PACC-station op te stellen in De Alexandrijn: het doel zou zijn ervaring in de breedste zin op te doen en niet te gaan voor de punten. John zou voor een hoogwerker zorgen om antennes op / aan te bevestigen; Leen zorgt voor antennes en voor de nodige versterking ( dB’s en FTE’s); Fons PD3AFI neemt de P-R en inwendige mens voor zijn rekening, zodat deze contest gecombineerd kan worden met diverse P-R acties met als extraatje het aantrekken van nieuwe VERON-leden.

Rotterdamse repeaters: Ook in 2015 zijn de repeaters voor 2m, 70 en 23cm plus de drie bakens op 13, 3 en 1,5cm dankzij goed en regelmatig onderhoud door Henk PA0HTW, Wil PA0WBS en John PE1GHG 24/7 in de lucht kunnen blijven.

SS Rotterdam: De crew van PI4HAL heeft ook dit jaar weer meegedaan aan de Maritime Radio Day 2015; daarnaast bemant deze crew minimaal twee keer per week de radiohut op het SS Rotterdam, waar de bezoekers kennis kunnen maken met cw en uitleg krijgen over de VERON via daar uitgereikt VERON-voorlichtingsmateriaal.

Diverse activiteiten: – 70 Jaar VERON werd gevierd met een keur aan activiteiten zoals het bouwen en gebruiken van antennes onder leiding van Okko PH2CV. Okko gaf ook praktijkles “Antennes” aan de N-cursisten, die allen naar huis gingen met een zelfbouw 20m-dipool van de juiste lengte plus het lesmateriaal keurig op papier. Pleun PA3CYS had een complete 19-set met alles erop en eraan en liet zien hoe het apparaat werkte met de dynamotor en de bijbehorende highpower-moduul. Henk PA0HPV gaf aan geïnteresseerden en passant nog enkele colleges over de slimme en voor amateurs zeer bruikbare transceiver-opzet van de 19-set. Fons PD3AFI was druk in de weer met het voorzien van VERON-voorlichtingsmateriaal en zijn inmiddels beroemde soepen. Het gereedmaken van de te verzenden QSL-kaarten was ook een zeer gezellige groepsbezigheid.

– Voor de zoveelste keer kwamen leden van A37 bij elkaar om bij Magda en Cees PA0CRB deel te nemen aan de afdelings-BBQ en opnieuw waren later zeer enthousiaste verhalen te horen zowel in de lucht als op De Alexandrijn. Ook de eerder genoemde after-party in De Alexandrijn was een groot succes.

– JOTA-JOTI: elk jaar is er vanuit A37 zend- en bouwondersteuning voor de Van Naeltwijck-scouting-groep in Capelle aan den IJssel. Er werden door de scouts vleermuisontvangers gebouwd, die getest konden worden met een kunstvleermuis ( een ultrasoon-piepertje) en de vreugde was groot toen er ook een echte vleermuis gespot kon worden. Dit jaar was het voor het eerst, dat de scouts zelf konden zorgen voor de benodigde registraties: Christiaan PA2CMW en Marijn PD7JMS hadden met succes de F- en N-cursussen gevolgd in De Alexandrijn en konden dus in principe zelfstandig aan de slag.

Het bestuur van A37 bedankt alle leden, al dan niet genoemd in dit jaarverslag, voor hun inzet voor onze afdeling. Zonder deze inzet zou het moeilijk zo niet onmogelijk zijn om een goed functionerende afdeling als de onze draaiend te houden.

In 2015 kregen we er 8 leden bij, 2 verlieten de afdeling en er was 1 SK te weten Hans PE1BHN, zodat onze afdeling op dit ogenblik 210 leden telt. Laten we hopen dat het jaar 2016 een groeiende en vooral prettige afdeling zal brengen.

Dit jaarverslag is behandeld tijdens de ALV van VERON A37 Rotterdam op 3 maart 2016

Cees Rodenburg PA0CRB voorzitter, Erik Knol PE1NOJ penningmeester, Frans Meyer PA0FMC secretaris

Parkeren bij de Alexandrijn

Het bestuur verzoekt de bezoekers van ons onderkomen “de Alexandrijn” vriendelijk edoch DRINGEND verzoek om niet direct na het ingaan van de poort rechtsaf het gras op te gaan. Het grasveld is in een veenachtig gebied, dus zachte grond en kans op wegzakken van de auto is beslist mogelijk. Daarnaast is het veld voorzien van een drainage en auto’s daar parkeren geeft grote schade aan zowel de drainage als het gras zelf.

Daarom graag parkeren op de parkeerplek langs het hek in het verlengde van de poort. Is het vol, dan gewoon buiten het hek aan de linker en rechter zijde van de weg, daar is over het algemeen buiten het zomerseizoen voldoende parkeerplek!

Tot ziens in de Alexandrijn!

Beelden van de ombouw van de repeaters in de toren van Lopik

Zoals de meeste van u via verschillende bronnen al heeft kunnen vernemen, moeten veel amateur apparatuur in de radio en TV toren van Lopik verplaatst worden. Een zeer grote klus waar veel amateurs hard aan mee werken. Op dagen dat men hiermee bezig is kan live meegekeken worden via deze link: http://www.pi6atv.com/component/option,com_wrapper/Itemid,146/

SDR blog van PA3FQH

Ons lid PA3FQH houdt een blog bij van zijn SDR experimenten. Het een en ander is na te lezen op de volgende website: http://www.oudeheer.nl/pa3fqh/index.php

Aankondiging Algemene Leden Vergadering A37 Rotterdam

De Algemene Leden Vergadering van onze afdeling A37 over het verenigingsjaar 2015, zal plaats vinden op donderdag 3 maart 2016, aanvang 20:00 uur in onze vaste locatie “de Alexandrijn”.

Wilt u ingekomen stukken uiterlijk twee weken voorafgaand aan de ledenvergadering indienen bij de secretaris, zodat het bestuur deze tijdig in behandeling kan nemen.

Het bestuur

PACC contest + extra programma 13/14 februari 2016 (update 8-1-2016)

Ons lid Fons PD3AFI geeft graag het volgende door:

Zaterdag 13 februari aanstaande om 13:00 uur Rotterdamse tijd, gaat de PACC contest 2016 van start. De daaraan gekoppelde call is PA16C. We gaan in 24 uur trachten zoveel mogelijk QSO’s te maken. Maar wel met dien verstande dat het een leerzame PACC wordt.

Iedereen mag onder de toeziende ogen van F-gelicenceerde zendamateurs trachten een verbinding te maken. Het gaat dus niet om de kwantiteit, maar om de lol van het QSO maken met iedereen die ergens op de wereld meedoet.

Iedereen doet dus mee, dat is leuk en leerzaam. We zullen zondag 14 februari om 13.00u stoppen met de PACC. De spulletjes weer afbreken en inpakken.

Daarnaast gaan we tijdens deze PACC een parallel programma houden. We zijn erg van plan een Vossenjacht afdeling op te richten. Dennis de Jong is daar de initiator van. Er moeten daarom zenders worden gecontroleerd en antennes gebouwd. Ook gekregen ontvangers moeten gecheckt worden. Daar wordt een meetlab voor opgetuigd. Solderen, kotteren en boren die dagen!!!

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat we een tafel maken met soldeer-mogelijkheden. Maar ook dat er een meetlab komt om het een en ander goed af te regelen. Daar hebben we wat (reeds aanwezig) meetgereedschap voor nodig in de vorm van 80m generator en een scoop e.d. 3 voedingen van 12V DC heeft Fons beschikbaar.

Het is echt de bedoeling dat iedereen, maar vooral jongeren, kan deelnemen aan dit programma. De nieuwe N-leden, de scouts, zijn daarom van harte welkom.

Noteer het in jullie agenda.

Met 73’s van PD3AFI voor intimi Fons

De komende bijeenkomsten (update 8-1-16)

De eerst volgende avonden zijn op 21 januari en 4 februari en staan in het teken van onderling QSO. Op donderdagavond 3 maart 2016 zal de Algemene Leden Vergadering plaats vinden.

U bent van harte welkom in “de Alexandrijn” aan het Lagelandsepad 47 te Rotterdam.

HAM ECC 2018 Leeuwarden

Van onze mede amateurs in het mooie Friesland kregen we alvast een aankondiging van amateur activiteiten in 2018 wanneer Leeuwarden/Friesland de culturele hoofdstad is.

Men gaat dit vieren met verschillende activiteiten, want we hebben per slot van rekening een immaterieel erfgoed binnen onze hobby de MORSECODE.

De commissie, die bestaat uit leden van de VRZA, FRAG en de drie VERON afdelingen, zijn al een aantal keren samen geweest en hebben concrete plannen op papier gezet om hier hun steentje aan bij te dragen.

Het Thema van ECC 2018 Leeuwarden is:“Verbinden van mensen”.

Inmiddels is men gestart met de PR machine en is er een website: www.hamecc2018.eu en kan informatie gevonden worden op facebook en twitter met hamecc2018 als toevoeging.

Iedereen wordt uitgenodigd om de nieuwsbrieven en persbericheten te lezen en de activiteiten te volgen via social media.

Meer info bij OM Roel Pot PD0OYF (PR-contact),
Karturf 20
9202 MC Drachten.
Telefoon: 0644068957
Mail: hamecc2018@gmail.com
Website: www.hamecc2018.eu
Facebook: http://www.facebook.com/hamecc2018
Twitter: www.twitter.com/hamecc2018

Oproep voor de zelfbouw groep

Amateurs, zelfbouwers,

Namens de zelfbouwcommissie van A37 doe ik een oproep voor ideeën betreffende zelfbouwprojecten die we kunnen starten dit najaar. We hebben de afgelopen jaren al heel wat gebouw o.a. de VLF-converter, een LC-meter, een antenne-analyzer en een SDR en we willen dat blijven doen maar daarvoor heb ik input nodig van jullie.

Graag wil ik een idee dat door wat meer mensen wordt gedragen. Mailen kan op ph0bas at yahoo dot com.

Hartelijk 73!

Bas de ph0bas.

Donatie repeaters en de bakens 1 x PI7SIX en 5 x PI7RTD

De Verenging Repeaters Rotterdam heeft een drietal repeaters en een zevental bakens in beheer op het EMC in Rotterdam, voor alle zend- en luisteramateurs in een grote straal rondom Rotterdam.

Aan deze repeaters en bakens wordt regelmatig onderhoud gepleegd en er worden verbeteringen en uitbreidingen aangebracht, wat uiteraard kosten met zich mee brengt. Tevens is de locatie waar de repeaters staan niet gratis. Er moet huur, stroom en een verzekering worden betaald, wat jaarlijks zo’n 1000 euro kost van de verenigingskas.

Op 1 januari 2016 zijn de nodige ATOF’s (Aanvullende Toestemmingen Onbemand Frequentiegebruik) betaald, wat de kassaldo weer behoorlijk zal laten afnemen.

Donaties van de gebruikers van de repeaters en bakens om deze hoge kosten te dragen, zijn van harte welkom op het bankrekeningnummer (IBAN) NL12 RABO 0118 1490 40 (BIC RABONL2U) t.n.v. Vereniging Repeaters Rotterdam (VRR) te Zevenhuizen, onder vermelding van “donatie” en eventueel uw call of luisternummer.