De volgende amateurs hebben een donatie gedaan aan de Vereniging Repeaters Rotterdam.

PA0ADAPA2FPPA3HECPE0PJV skPD9MAR
PA0CYSPA2GONPA4WPE1EMC
PA0FMCPA2JOKPA5BDSPE1FFS
PA0HPVPA3AWJPD0AMPPE1FOT
PA0PHGPA3CHUPD0ZAPE1FSP
PA0WBSPA3CUJPD1REKPE1GHG
PA1EJOPA3FQHPD3GVQPE1NOJ
PA1RJRPA3GQW skPD4MTPF2FP
PA2DOLPA3GUFPD8SYLPH0BAS
PA2DRV skPA3GVQPE0AJFPH2CV

Namens het bestuur van de V.R.R. (Vereniging Repetears Rotterdam)

  • PA0WBS Wil Voorzitter
  • PE1NOJ Erik Secretaris
  • PE1GHG John Penningmeester

Bedankt voor alle donaties via de verkopingen, en de Pot op de Bar.