Lezingen gezocht

Als u suggesties heeft voor lezingen, mail dan naar de bestuurslid Frans PA0FMC. Frans is te bereiken via het contact menu op deze website.

Nieuwe zelfbouwprojecten

Foto’s antenneworkshop

De antenne workshop door Okko, PH2CV van afgelopen zaterdag 23 maart was een groot succes.

Bekijk hier de foto’s

Voorstellen VR 2019

Tijdens de komende afdelingsbijeenkomst (28/3) zullen de voorstellen voor de verenigingsraad worden besproken.

VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING VERON A37, 15-3-2018

 1. Voorzitter Cees PA0CRB opent de vergadering om 20.05u en stelt de agenda vast.
 2. Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen:
  – Peter PE1GEX, lid HB VERON, laat mededelen, dat hij wegens een ski-ongeluk niet naar A37 kon komen en dat hij daardoor niet in staat was om ook dit jaar een Gouden Speld te overhandigen aan een lid van A37, welke zich gedurende langere tijd op veel fronten voortreffelijk had ingezet onder meer voor A37 zelf, de Scouting en ook voor de VERON.
  In onderling overleg met Peter is toen besloten om in ieder geval wel aan het desbetreffende lid mede te delen dat door HB VERON is besloten om hem als dank voor zijn inzet te belonen met De Gouden Speld en dat hij tijdens de VR deze speld zou ontvangen.
  Edwin PA3GVQ was zeer verrast met deze onderscheiding en Heather PD3GVQ ontving voor inzet een bloemetje van het bestuur.
  – Een verzoek tot aanschaf van een nieuwe hf-transceiver ICOM 7300 voor in de shack is in 2017 gedaan door Fons PA3AFI en Leen PD0LK; het bestuur was van mening dat over zo’n uitgave door de gehele afdeling beslist zou moeten worden en over deze beslissing zal bij agendapunt 9 gestemd worden.
 3. De notulen van de Huishoudelijke vergadering van 2017, welke op de A37-website geplaatst waren, werden goedgekeurd.
 4. Secretaris Frans PA0FMC leest vervolgens het verslag over verenigingsjaar 2017 voor.
 5. &
 6. Penningmeester Eric PE1NOJ behandelt het financiële verslag van 2017 en merkt op dat 2017 een goed financieel jaar was, waarbij redelijk goed quitte gespeeld was; legaten en verkopingen liepen OK; een bijdrage aan de verzekering van de R’damse repeaters is gedaan; de huur van De Alexandrijn is gelijk gebleven aan het vorige jaar en reparaties zijn verricht aan noodverlichting en de dakbedekking, waarna het gebouw door de veiligheidsinspectie is goedgekeurd; ook is de shack opgeknapt en de financiering hiervan kwam uit diverse verkopingen. Verder is er een internetverbinding aangelegd met wifi in het gebouw, waarvoor abonnementskosten betaald moesten worden.
  Eric verwacht voor het komende jaar 2018 geen grote, bijzondere financiële veranderingen.
  De kascontrole is in 2017 door Wim PA3CUJ en Pleun PA0CYS gedaan, welke twee heren geen onrechtmatigheden hebben geconstateerd en Wim verzoekt daarom, mede namens Pleun, de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het afgelopen boekingsjaar.
  Vervolgens maakt Wim bekend te stoppen met het kascontrolewerk en volgend jaar zal de kas gecontroleerd worden door Pleun en Bas PH0BAS met Magda als reservelid.
 7. Verkiezing amateur van het jaar:
  Nico PA1NS werd door het bestuur gekozen als amateur van het jaar wegens zijn inzet en hulp aan iedereen die problemen hadden met SDR-ontvangers en/of programmeerproblemen in diverse programmeertalen. Bijna altijd had Nico wel zijn laptop bij zich en kon je bij hem terecht.
 8. Verslag van de verschillende commissies / werkgroepen:
  Zelfbouw: Bas PH0BAS verzoekt eenieder om met ideeën te komen voor de bouwavonden in de afdeling.
  Repeaters: Wil PA0WBS meldt dat de repeatergroep, bestaande uit John PE1GHG, Wim PA1GON en hijzelf, in 2017 twee keer naar het EMC is geweest en dat alle apparatuur  in orde was. Verder waren er geen bijzonderheden en als laatste vraagt Wil aandacht voor de repeaterpot, die daarna rond zou gaan.
  RAL: Erik PE1NOJ laat weten dat het rustig aan gaat met de stichting.
  Rotterdamse Ronde: Edwin PA3GVQ is heel blij met het bij toerbeurt leiden van de ronde en dat er in onderling overleg altijd geruild kan worden indien er iemand niet kan.
  1 maal is de ronde verschoven wegens Oudejaarsavond toen de ronde op maandag werd gehouden. Edwin zendt nog altijd maandelijks de PI4AA-uitzending uit en raadt iedereen met leuke ideeën aan om deze ideeën te melden aan de crew van PI4AA.
  Ook hoopt Edwin nog lang op deze manier door te kunnen gaan met de Rotterdamse Ronde.
  Friese elfstedencontest: Peter PA3FQH heeft meegedaan vanuit De Alexandrijn en berichtte dat het geen succes was wegens het gebruik van de 40m band, waarvoor gekozen was om ook de N-amateurs de mogelijkheid te geven om deel te nemen. Helaas waren de condities niet goed genoeg om van hieruit Friesland te bereiken. Met opzet was door de Friese elfsteden-groep niet naar Overijssel afgereisd en werd er slechts 1 Fries station gewerkt.
  Volgend jaar wordt er weer als vanouds op 80m gewerkt; toch blijft het wel een leuke contest.
  A37 website: Peter PA3FQH heeft in 2017 het beheer van de site gekregen van de VERON en de site loopt goed.
  QSL-bezorging: Ook dit jaar merkt Wiebco PA3HEC op dat er nog steeds veel kaarten niet worden opgehaald en verzoekt de niet-ophalers hun leven te beteren.
 9. Behandeling ingebrachte stukken:
  Naar aanleiding van het eerder genoemde verzoek om een nieuwe ICOM IC7300 aan te schaffen, wordt er door de vergadering gestemd: 17 voor, 16 tegen, 1 onthouding, waardoor besloten wordt deze set te kopen. Bart PA1BT regelt ter plekke een leuke korting bij de Icom-boer.
  Wim PA3CUJ stelt voor een gebruikerslijst in te stellen voor gebruik van de 7300.
 10. Voorzitter Cees PA0CRB stelt zich niet herkiesbaar, waarna het bestuur Ernst PA1EJO als kandidaat-voorzitter voorstelt. Dit voorstel wordt bij handopsteken aangenomen en Cees draagt de voorzittershamer over aan Ernst.
  Ernst bedankt Cees voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van A37
 11. Rondvraag:
  – Pleun PA0CYS vraagt zich af hoeveel luisteraars en zendamateurs er in de Rotterdamse Ronde actief zijn.
  – Pleun stelde voor een ringleiding aan te leggen en eventueel een dasspeldmicrofoon aan te schaffen in verband met de slechte akoestiek in De Alexandrijn. Het bestuur zal bekijken wat hiermee te doen.
  – Bas PH0BAS vraagt hoe het zit met de bladenservice, want hij mist de bladen, die normaliter tijdens de clubavonden in het clublokaal liggen; Erik PE1NOJ zal zorgen dat deze bladen er weer komen.De jaarlijkse verloting ( op presentielijstnummer)  werd gewonnen door Pleun PA0CYS en Ernst overhandigde Pleun een VVV-bon.
  Ook Ruud PA1RJR en Marga PD9MAR konden zich winnaar noemen, maar dan van de consumptiekaarten-trekking.
 12. Om 21.26u sluit Ernst PA1EJO deze bijeenkomst.

Agenda Algemene Leden Vergadering VERON A37, 14-03-2019

 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda en eventuele extra agendapunten.
 2. Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring notulen ALV 15-03-2018
 4. Jaarverslag 2018 door de secretaris
 5. Financiële verantwoording door de penningmeester
 6. Begroting 2019 door de penningmeester
 7. Verkiezing afdelingsamateur van het jaar
 8. Verslag van de verschillende commissies
 9. Behandeling ingebrachte stukken
 10. Reglementair aftreden van herkiesbare secretaris en verkiezing van een nieuw bestuurslid ( Uitleg: slechts de voorzitter wordt in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden onderling in bestuur verdeeld)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting door de voorzitter

Antenne workshop A37

Op 23 maart aanstaande zal Okko, PH2CV in het clubhuis van VERON A37, de Alexandrijn  een antenne workshop houden. We starten om 9 uur met het bouwen van wat masten en iom ca, 9:30 uur met de workshop. Het idee is dat deze praktische zaken een goede aanvulling zijn op de theorie van de N en F cursus. Gedurende de dag gaan we een HF-dipool maken en staan we kort stil bij de (straling) veiligheid van antennes. De zelfgebouwde antenne zal worden afgeregeld krijg je werkend mee naar huis. Indien gewenst en als daar tijd voor is kan er ook nog een antenne gemaakt worden voor 145 MHz.

Centraal zal worden ingekocht:

 • antennedraad,
 • PL Chassis deel / of net dipool center
 • PVC isolatoren met lijnen op de dipool op te hangen
 • Montage materiaal

Zelf meenemen

 • Kniptang, soldeerbout, centimeter, bindbandjes (Tyraps), schrijfwaren/aantekenpapier
 • Lunch (hi)
 • (niet noodzakelijk) Coax ca. 15 meter aircell7 of RG 58 met twee PL pluggen

De kosten zullen per deelnemer worden omgeslagen, reken even op € 25,- Opgave graag voor 15 maart. Op 16 maart worden de inkopen gedaan.

Alle deelnemers krijgen een mail met bevestiging deelname met de laatste op- en aanmerkingen.

Locatie : VERON A37 Alexandrijn, Lagelandsepad 47, 3062 CH Rotterdam

Programma:

Opbouwen        9.00 uur

Start workshop 9:30 uur

Opruimen        16.00 uur

Einde               16.30 uur

Lunch zelf meenemen!

Opgeven kan tot 15 maart bij Okko, PH2CV@veron.nl

Molendagen 2019 – 11 & 12 mei a.s

Op 11 & 12 mei worden de jaarlijkse internationale molendagen (Mills on the Air) gehouden.
Molenviergang Zevenhuizen

Molenviergang Zevenhuizen

Een aantal leden wil proberen op deze dagen een station te bemannen op 11 en/of 12 mei aan de molenviergang in Zevenhuizen.
Wil je hier bij zijn? Meldt je aan bij John NL13764 of Ernst PA1EJO.
Wij proberen een VHF/UHF en HF-station in de ether te brengen.
Je bent natuurlijk ook welkom om een kijkje te komen nemen.

Voorstel voor de verenigingsraad

Wij willen als afdeling A37 tijdens de komende verenigingsraad het volgende voorstel indienen:

Voorstel

Het JOTA weekend zou zoveel mogelijk ontzien moet worden van contest activiteiten. Helaas is het ook dit jaar niet het geval en vragen we de VERON zijn invloed uit te oefenen.

Probleemomschrijving

In het komende JOTA weekend, dit jaar op 19 en 20 oktober, wordt er door de DARC een contest gepland. Het afgelopen jaar was dit ook al het geval. Een DARC contest  zit de JOTA stations in de weg. De overmacht van de vele Duitse amateurs veroorzaakt ongewenste situaties. Een aantal Nederlandse JOTA stations moet maar de ruimte zien te vinden om er tussendoor te komen. De JOTA is belangrijk voor radiozendamateurisme omdat we er potentiële leden mee kunnen werven. Zorg er dan ook voor dan het op een goede manier verloopt.

Voorgestelde oplossing en motivatie

Er zijn een aantal contests per jaar en de VERON heeft er al invloed op. Dit voorstel vraagt specifiek dat de VERON zich ook  gaat bemoeien met de JOTA. Het VERON HB kan bv. aan de DARC vragen om er goed op te letten dat het bandplan op de 80 meter gerespecteerd word, en om de contest vrije zones te respecteren. In de praktijk blijkt dit een wassen neus, de contesters zitten overal. Beter zou zijn dat de VERON zijn invloed uitoefent op de DARC om de 80m band te ontzien tijdens de DARC contest in het weekend van de JOTA. De 2 meter is ook een band die veel gebruikt wordt, hier hoeven eigenlijk geen afspraken gemaakt te worden tijdens de JOTA. Het zou al mooi zijn als de Zaterdag b.v. aan de JOTA toegewezen wordt.

Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing?

Dit gaat afhangen van de opstelling van de DARC. Het neveneffect kan een verandering in de contest agenda zijn.

Hoe is de oplossing realiseerbaar, hoeveel manpower is er nodig en wat zijn de verwachte kosten en opbrengsten?

Dit voorstel komt neer op het schrijven van bijvoorbeeld een of meer brieven, en zo mogelijk het onderwerp te bespreken met betrokkenen. De activiteit kan waarschijnlijk zonder noemenswaardige kosten, anders dan de gebruikelijk secretariële kosten, uitgevoerd worden.

Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar?

Dit voorstel vraagt aan de secretaris van het HB van de VERON, dan wel de voorzitter van een commissie aan wie de taak gedelegeerd is, een brief te schrijven, een e-mail te sturen, etc. Het is beter dat het HB dit doet, het kan verwacht worden dat een landelijke vereniging meer invloed heeft dan dat een lokale afdeling of een individu dit voorstel op zich neemt.

Freek, PA3DNU SK

Het bestuur en leden van de afdeling Rotterdam ontvingen het droevige bericht dat op 88-jarige leeftijd is overleden ons afdelingslid

OM FREEK BLEEKER PA3DNU

Freek was in onze en omliggende afdelingen bekend doordat hij vele jaren het VERON servicebureau van de afdeling Rotterdam beheerde. Freek zorgde ervoor dat bijna elke clubavond alle beschikbare artikelen uitgestald lagen op een grote tafel. Door zijn oproepen in de diverse regionale rondes en reclame in afdelingsbladen werden er, zowel bij hem thuis als op onze clubavond, menig logboek, vademecum, technische boeken, ringkernen en zelfs VERON stropdassen verkocht.

In deze tijd was Freek tevens algemeen lid van het bestuur van de afdeling en hielp hij mee bij het organiseren van diverse activiteiten,

Hij stond midden jaren negentig aan de wieg van de huidige RTD-ronde. Hij was onze eerste rondeleider en verzorgde om de veertien dagen een uitzending enkele dagen voor onze clubavonden. Met de komst van de 2m-repeater van Rotterdam is besloten van toen af de ronde wekelijks uit te zenden op de zondagavond rond 20.30 uur. Het is mooi om te zien dat een van de door hem gestarte activiteiten nog steeds wekelijks in een grote behoefte voorziet bij zendamateurs in onze regio.

In zijn jonge leven had hij gediend bij de marine en hij was altijd trots op zijn relatief lage MARAC-nummer 46, dat hij in menig QSO uitwisselde en dat hem regelmatig leuke gesprekken opleverde met andere zendamateurs die bij defensie hadden gediend of nog steeds dienden.

Freek zat in het slagersvak, dus werd de suffix van zijn call regelmatig uitgesproken als PA3 ‘De Nijvere Uitbeender’, Freek verzorgde menige barbecue tijdens onze jaarlijkse velddagen of activiteiten. Diverse leden hebben nog goede herinneringen aan Freeks heerlijke barbecueworsten

De laatste jaren was hij niet meer actief met de hobby. Mede door zijn gezondheid kon hij niet meer alleen onze clubavonden bezoeken, maar hij kwam nog wel eens meegereden met een van onze afdelingsleden als er een bijzondere activiteit plaatsvond.

We denken in goede herinnering terug aan alles wat Freek voor onze afdeling heeft betekend.

Namens het bestuur A37 Rotterdam,

Edwin Vos PA3GVQ, oud-voorzitter A37