Lezingen gezocht

Als u suggesties heeft voor lezingen, mail dan naar de bestuurslid Frans PA0FMC. Frans is te bereiken via het contact menu op deze website.

Save the date: BBQ op 25 Augustus

Op zaterdag 25 augustus staat weer de jaarlijkse afdelingsbarbecue gepland.

Deze zal plaatsvinden op het QTH van Cees, PA0CRB, Bermweg 125 in Capelle a/d IJssel. Het begint om 16:00 uur.

Graag opgeven vóór 11 Augustus bij onze penningmeester Erik PE1NOJ (via het contact formulier op deze website), zodat er gericht ingekocht kan worden.

De kosten bedragen €15,00 per persoon. Dit bedrag graag overmaken op IBAN NL12 RABO0118149040 (Vereniging Repeaters Rotterdam)

 

Aankondiging N-Cursus

Op dinsdag 11 september 2018 zal de nieuwe N-cursus starten bij minimale deelname van 8 cursisten.

Deze cursus leidt in principe op voor het N-examen van mei 2019, hetgeen betekent dat sommige cursisten reeds in maart op examen gaan en anderen misschien pas in september.

De cursustijden zijn van 19.30 tot 21.30 uur op de dinsdagavond in De Alexandrijn. Voor deze cursus zijn noodzakelijk enthousiasme, de wil om zendamateur te worden en enige rekenvaardigheid. Het wekelijks maken van het opgegeven huiswerk spreekt voor zich.

Verder maken we gebruik van de VERON-lesmaterialen te weten het cursusboek en de oefenexamens, beide te bestellen bij Erik PE1NOJ. De kosten voor deze boeken zijn € 20,-  voor het cursusboek en €13,50 voor de Examenopgaven van N-examens; daarnaast wordt er €75,- gevraagd voor de cursus zelf.

Dit alles te voldoen op rekening NL50INGB000.34.35.442 tnv VERON afd. A37 te Zevenhuizen onder vermelding van je naam en N-cursus2016-17.
Zelf moet de deelnemer een Casio fx-82 rekenmachine (zonder programmeer – en geheugen mogelijkheid) meenemen naar de cursus.

Ik raad aan de nieuwste uitgave van de Examenopgavens aan te ( laten) schaffen omdat dit boek gebruikt wordt voor huiswerk.

Een schrift ( 23 gaatsringband) op A4-formaat wordt aanbevolen omdat je niet alles kan onthouden wat er verteld wordt: “Het slechtste papier onthoudt beter dan het beste geheugen!”

De leerstof wordt aangeboden door Erik PE1NOJ met “Voorschriften en Veiligheid”, Okko PH2CV met “Antennes en Propagatie”, en Frans PA0FMC met de overige onderwerpen.

Tijdens de lessen wordt veel gebruik gemaakt van praktische voorbeelden waarmee de desbetreffende les verduidelijkt wordt. Bij een les over bijvoorbeeld EZB wordt een zelfbouw EZB-generator meegenomen zodat je kan zien en meten met een scoop en een frequentie-teller wat er allemaal gebeurt.

Meer informatie over deze cursus kunt u krijgen bij de afdelingssecretaris Frans PA0FMC via de website van A37 of via pa0fmc@veron.nl.

Wijziging afdelingsbijeenkomst i.v.m. Hemelvaart

De bijeenkomst van donderdag 10 Mei is verplaatst naar woensdag 9 Mei i.v.m. Hemelvaart op donderdag.

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag over 2017 is hier te vinden.

 

 

PA3GVQ gouden speld

Agenda ALV & Verslag Algemene Ledenvergadering 2017

Agenda Algemene Leden Vergadering VERON A37, 15-03-2018

 • Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda en eventuele extra agendapunten.
 • Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen
 • Goedkeuring notulen ALV 02-03-2017
 • Jaarverslag 2017 door de secretaris
 • Financiële verantwoording door de penningmeester
 • Begroting 2018 door de penningmeester
 • Verkiezing afdelingsamateur van het jaar
 • Verslag van de verschillende commissies
 • Behandeling ingebrachte stukken
 • Reglementair aftreden van herkiesbare voorzitter en verkiezing van de voorzitter
 • Rondvraag
 • Sluiting door de voorzitter

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VERON A37

2 maart 2017 in ”De Alexandrijn”, aanvang 20.05u

 1. Cees PA0CRB opent, ondanks keelproblemen, de vergadering en stelt de agenda vast.
 2. De notulen van de ALV van 2016, die op de A37-website waren geplaatst, werden goedgekeurd.
 3. Ingekomen post: 1 volmacht van Koos PD0KVE aan het bestuur om te mogen stemmen op Erik PE1NOJ als penningmeester, 1 volmacht om te stemmen van Fons PD3AFI aan Leen PD0LK en 1 schrijven van Fons over het reilen en zeilen van de PR-commissie om voor te laten lezen.
 4. Secretaris Frans PA0FMC leest het jaarverslag van 2016 voor.
 5. en 6. Penningmeester Erik PE1NOJ behandelt de financiële verantwoording over 2016  en de begroting voor het komende jaar 2017, waar de inkomsten stabiel en binnen de begroting bleven en de uitgaven groter waren dan gedacht wegens:
  – reparatie van het dak wegens lekkage ( dank aan QRP van Wim PA1GON).
  – opknappen van de shack à € 366 met dan k aan Leen PD0LK en Fons PD3AFI.
  – aanschaf uitschuifmast en PA-systeem voor gebruik tijdens lezingen en vergaderingen.
  Erik benadrukt dat er in 2016 is ingeteerd op de reserves als gevolg van niet-begrote uitgaven en wil in de toekomst meer overleg hebben bij het maken van deze uitgaven.
  Het doel is om de reserves op te bouwen in verband met een mogelijke verhuizing in de toekomst met een hogere huur, zeer zeker nu de bouwkundige staat van De Alexandrijn behoorlijk achteruit gaat en meer budget zal gaan vereisen.
  Naast de uitgaven waren er een aantal extra inkomsten zoals:
  -inkomsten uit de F-cursus, die startte in september 2016.
  -verkoopavonden met €290 in plaats van €50.
  Hierna bracht de kascommissie, welke dit jaar bestond uit Henk PA0HPV en Fons PA3AFI, verslag uit van hun bevindingen en zij verzochten vervolgens de Ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het afgelopen verenigingsjaar, hetgeen daarna gebeurde.
  De kascommissie voor het volgende jaar zal bestaan uit Pleun PA0CYS en Wim PA3CUJ met Edward PA1EEF als reserve.

7       Verkiezing afdelingsamateur van het jaar: dit jaar viel de keus op Frank PA3GMP / ZS6TMV als dank voor zijn inzet bij het opzetten van de oude A37-website.

Extra info: Peter PA3FQH zal de huidige site omzetten naar de VERON-site en gaat deze site beheren en voor content zorgen. Ook bedankt Peter Alex PD4LEX voor het voorwerk, dat Alex verricht heeft bij de omzetting naar de nieuwe site.

Edwin PA3GVQ meldt verder dat Frank zo’n 25 jaar geleden de A37-website heeft ontworpen en deze altijd ( ook vanuit Zuid-Afrika) in de lucht heeft kunnen houden.

 

8       Verslag van de verschillende commissies / werkgroepen:

–     Zelfbouw: Bas PH0BAS meldt dat er ideeën zijn binnengekomen en dat Dylan ( een oud-leerling van Bas) is binnengehaald om alles op te pakken. Bas verzoekt om zoveel mogelijk bouwideeën te verzamelen en ook mensen om weer bouwgroepen op te kunnen starten.

–     Repeaters: Wim PA0WBS vertelt als voorzitter van deze commissie dat zij al vier maanden niet boven zijn geweest wegens revisie van de dienstlift en dat zodra de lift weer werkt, de installaties aangepast zullen worden aan de huidige tijd; daarnaast komt er een nieuw 6m baken en de antennes moeten hergeschikt worden.

–     RAL: Okko PH2CV geeft als voorzitter van RAL een presentatie over RAL en de doelen van RAL, waarbij gedacht moet worden aan organiseren van projecten, goede doelen zoals het uitgeven van studieboeken aan cursisten, die daar behoefte aan hebben, spullen redden van de afvalberg door deze spullen op te halen bij amateurs, die SL of bijna SK zijn.

Het RAL-bestuur bestaat uit Okko, Sjaak PA1JVS en Erik PE1NOJ, die geholpen worden door veel actieve amateurs, die helpen met sjouwen en verkopen van de spullen.

RAL is opgericht in 2009 omdat in het verleden veel spullen werden verkocht uit nalatenschappen, waarbij aangetekend moet worden dat RAL los staat van A37 en dat geldt ook voor de RAL-inkomsten, die bestaat uit de ( met de erfgenamen gedeelde) opbrengsten van de via internet en ook op de verschillende radiobeurzen verkochte spullen.

De te ondersteunen projecten moeten altijd bij het RAL-bestuur worden gemeld en dit bestuur beoordeelt als enige of zo’n project wel of niet gesponsord wordt.

Henk PA0HPV vraagt of van dit verhaal een presentatie gemaakt kan worden voor op de website en Okko antwoordt dat er aan is gedacht, maar besloten is dit niet te doen. Wim PA3CUJ vraagt of er dan op de A37-website een linkje kan komen naar RAL.

 • Rotterdamse Ronde: Edwin PA3GVQ merkt op dat de tijd ongemerkt heel snel is voorbijgegaan sinds de opstart van de Ronde in 1997. Edwin is wel blij dat de Ronde met 4 rondeleiders wordt gedaan.
  De crew van PI4AA stelt het op prijs dat de uitzenden van PI4AA door PI4RTD wordt heruitgezonden.Okko PH2CV roept iedereen op om zoveel mogelijk aan de Ronde deel te nemen.
 • Friese 11 Steden Contest: Peter PA3FQH vertelt dat dit jaar de contest niet op 80m maar op 40m gehouden zal worden om ook de N-amateurs de kans te geven aan deze contest deel te nemen. Het probleem dat nu ontstaat is dat het werken met Friesland vanuit hun locatie best moeilijk is en dat op 2m een stuwwal het signaal richting Friesland blokkeerde. Wegens storm kon er niet vanuit een hoge uitkijkpost gewerkt kon worden en de uitzendingen plaats moesten vinden vanuit een laaggelegen scouting-gebouw. Wel was het weer heel gezellig met lekker eten plus de nodige “after-dinner-pret” dankzij de soep van Wim PA1GON hi.
 • QSL bezorging: Wiebco PA3HEC betreurt het dat veel QSL-kaarten blijven liggen omdat ze niet worden opgehaald, daarom zal Wiebco in het vervolg de niet opgehaalde kaarten in de shack opbergen.
 • Lighthouse weekend: Okko PH2CV vertelt dat de groep dit jaar niet naar Calais, maar naar Honfleur is geweest naar een camping vlakbij de aldaar aanwezige vuurtoren. Wil PA0WBS heeft het voorwerk gedaan met claimen van de grond t.b.v. de ruimte. Ook is er bezoek geweest van Franse OM’s, die afkwamen op de antennes. Zeer gezellig en voor 2017 zijn er nog geen plannen gemaakt.
 • PR-commissie: Erik PE1NOJ leest de brief van Fons PD3AFI, die op dat moment in China rondliep, voor en noemt: # de PACC van februari 2016 in De Alexandrijn met mooie antennes en veel bezoek.
  # bezoek aan PI4CC in Hoek van Holland met 15 man en later met 4 man.
  # Digi-Day op 2 oktober waarbij voorlichting gegeven werd over o.a. digitale communicatie.
  # JOTA / JOTI- ondersteuning in oktober aan de Van Naeltwijk-groep in Capelle a.d. IJssel.
  # Op 1 december werd een mast + rotor opgehaald in Aalten: moet nog opgesteld worden.
  # Bezoek aan Van Houwelingen Telecom-museum op 18 december door ruim 20 leden.
  # Aanzet gemaakt aan de bouw van vossenjacht spulletjes.
  # De shack is opgeruimd en opgeknapt zodat er weer meer mensen in kunnen.
  Ook gaf Fons een planning voor het komende jaar met PACC in De Alexandrijn, realiseren van een PA-installatie voor een betere verstaanbaarheid bij lezingen en vergaderingen, plaatsen van de antennemast, technische middagen organiseren voor de Impeesa scouting-groep, internet-aansluiting verzorgen in De Alexandrijn, nog meer optimaliseren van de shack, bezoek aan de Maasvlakte om de Perseïden-zwerm waar te nemen, proberen het nog gezelliger maken van de reeds gezellige QSO-avonden in De Alexandrijn.

9       Erik PE1NOJ treedt af als bestuurslid en wordt vervolgens unaniem herkozen.

10     Rondvraag:

Peter PA3FQH vraagt naar de bouwtechnische kwaliteit van het scoutinggebouw.  Plannen?

Antw: Wij als A37 zijn huurder en onderhouden het gebouw. De kans zit erin dat de Gemeente Rotterdam als eigenaar van het gebouw de huur opzegt indien de bouwkundige staat erger wordt.

Wij gaan in elk geval een keer de zaak inspecteren want de west-gevel staat erg bol en dan mogen we blij zijn dat er nog een goede reserve in de kas aanwezig is.

10     Nadat de datum voor de volgende ALV is vastgelegd op 1 maart 2018, sluit Cees PA0CRB de vergadering om 21.30u en gaat hij verder met de traditionele verloting waarbij je volgnummer op de presentielijst je lotnummer is.
Heather PD3GVQ werd belast met de trekking van het winnend lot en Edward PE1EEF mocht zich de gelukkige winnaar van de DAB-radio noemen.

Op de vergadering waren 50 A37-leden aanwezig plus 1 HB-lid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Algemene Leden Vergadering

Door onverwachte privé-omstandigheden van onze afdelingssecretaris zal de geplande ALV niet op 1 maart 2018 plaatsvinden.

De nieuwe datum is 15 maart 2018 en ik hoop dat jullie begrip zullen opbrengen voor deze verandering. Dit betekent dat alle mededelingen over deze ALV bij dezer vervallen, ook de mededeling, die in de komende Electron van maart staat.

Deelnemers gezocht: Youngsters On The Air zomerkamp 2018

IARU R1 en SARL (South African Radio League) organiseren de 8steeditie van het succesvolle
Youngsters On The Air zomerkamp (dit vindt plaats in de Zuid-Afrikaanse winter). De VERON Jeugd en
Jongeren commissie is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde jongeren om deel te nemen aan
dit evenement.
Het kamp vindt plaats van 8 tot en met 15 augustus in de omgeving van Johannesburg in Zuid Afrika.

Wat kan je verwachten ?
De YOTA zomerkampen zijn een unieke ervaring om mee te maken. De week bestaat uit een druk
programma met allerlei radio gerelateerde activiteiten, daarnaast is er ook tijd voor het maken van
vele nieuwe internationale vrienden. Een greep uit het programma:

 • Een bezoek aan een commercieel AM zendstation en monitoring stations.
 • Bezoek aan een wild reservaat (kans om de big 5 te zien)
 • BACAR – Balloon Carrying Amateur Radio
 • Activeren van ZS9YOTA

Wat valt er verder te verwachten: kit bouwen, bezoek aan radio museum, digi modes en SDR.

Wil je een idee krijgen van de voorgaande zomerkampen kijk dan op www.ham-yota.com. Hier vindt
je video’s, foto’s en verslagen van voorgaande jaren. Dit jaar is het programma anders dan de voorgaande jaren, het staat nu meer in het teken van ‘train the trainer’. Dit houdt in dat je
gedurende de week, ideeën krijgt voor het opzetten van activiteiten in eigen land.

Wat wordt er van je verwacht?

 • Je bent enthousiast en gemotiveerd en neemt actief deel aan het programma.
 • Je houdt samen met het team een blog blij gedurende het zomerkamp.
 • Je schrijft samen met het team een verslag van de belevenissen voor Electron .
 • Je schrijft samen met het team een verslag voor de IARU R1/ YOTA website.
 • Je bent bereid om na het zomerkamp een ambassadeur van YOTA te zijn en samen met de Jeugd en Jongeren commissie activiteiten op te zetten in Nederland.

 

Hoe kom je in aanmerking?

 • Je bent tussen de 15 – 25 jaar oud
 • Je bent lid van de VERON.
 • Je hebt nog niet eerder deelgenomen aan een YOTA zomerkamp.
 • Je bent in het bezit van een radio machtiging.

Het verblijf, volledige programma en eten/drinken wordt vergoed. De enige kosten die je zelf hebt
zijn de reiskosten en €25 deelnemers kosten. Mogelijkheden voor (gedeeltelijke) sponsoring van de
kosten worden nog uitgezocht.
Wil je jezelf opgeven voor YOTA 2018? Meld je dan aan voor 11 februari met: je naam, leeftijd,
callsign en motivatie waarom jij mee zou moeten naar Zuid Afrika, naar pd5lkm@veron.nl
Ook voor vragen kan je hier terecht.

Namens de VERON Jeugd en Jongeren commissie,
Lennart Kieft PD5LKM

Ronde van zondag 31 December

Zoals tijdens de ronde van afgelopen zondag al is aangekondigd, zal de ronde van Zondag 31 December niet plaatsvinden, maar zal in plaats daarvan op maandag 1 Januari 2018 gehouden worden, op de gebruikelijke tijd van 20:30.

De ronde wordt normaal gesproken iedere zondag avond om 20:30 gehouden op het 2m relais van Rotterdam: PI3RTD op 145.675 MHz.

Let op: om over dit relais te kunnen werken is het noodzakelijk om een subtoon (CTCSS) van 88,5 Hz mee te sturen.

Mobiel gebruik in de auto

Veel amateurs onder ons zijn mobiel QRV wanneer ze een auto besturen. Met name het gebruik van een portofoon kan nog wel eens verward worden met het vasthouden van een mobiele telefoon, wat – zoals bekend – bij wet verboden is.

Een portofoon of mobielset bedienen mag echter (nog) wel in Nederland, mobiele zend-ontvangers zijn vrijgesteld van dit wetsartikel.

Een heldere toelichting is te vinden op de Veron site:

Het is handig om hier een afdruk van bij je in de auto te hebben, voor het geval je een beambte tegen komt die hier niet (goed) van op de hoogte is.

 

De volledige tekst uit de staatscourant:

Staatsblad

van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 2002

Staatsblad 2002 67 1

C

Het opschrift van hoofdstuk VI, paragraaf 2, komt te luiden: Paragraaf 2 Autogordels en kinderbeveiligingssystemen.

D

In artikel 88, eerste en vijfde lid, wordt «kinderbeveiligingsmiddelen» vervangen door: kinderbeveiligingssystemen.

E

In artikel 92, eerste lid, wordt «49 tot en met 61» vervangen door: 49 tot en met 61a.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 4 februari 2002

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Uitgegeven de veertiende februari 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

STB6996

ISSN 0920 – 2064

Sdu Uitgevers

‘s-Gravenhage 2002

1 Stb. 1990, 459, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 18 oktober 2001, Stb. 519.

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid jo vierde lid, onder b van de Wet op  de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

Staatsblad 2002 67 2

NOTA VAN TOELICHTING

§ 1. Algemeen

Het handmatige telefoneren en het gelijktijdig besturen van een motorvoertuig, invalidenvoertuig of bromfiets vormt een gevaar voor de verkeersveiligheid. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid schat dat per jaar in het verkeer enkele tientallen doden en bijna driehonderd gewonden vallen door het gebruik van de mobiele telefoon.

De oorzaak hiervan is gelegen in een tweetal factoren. Ten eerste is bij het handmatig telefoneren – vaak gedurende enige tijd – slechts één hand beschikbaar voor het verrichten van de noodzakelijke verkeershandelingen.

Ten tweede wordt de aandacht van de bestuurder door het voeren van een telefoongesprek afgeleid van de verkeerssituatie. Door de combinatie van deze twee factoren ontstaat een niet te veronachtzamen risico voor de verkeersveiligheid.

Ondergetekende was in eerste instantie geen voorstander van het invoeren van een expliciet verbod op het handmatige gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. Getracht is het handmatige telefoneren achter het stuur terug te dringen door middel van de voorlichtingscampagne

Handsfree bellen is veiliger. De gevallen waarin het telefoneren achter het stuur daadwerkelijk gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid konden worden aangepakt door toepassing van artikel 5 Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het algemeen verbod op het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. Uit de evaluatie van de voorlichtingscampagne blijkt echter dat deze tot onvoldoende resultaat heeft geleid.

Weliswaar is het gebruik van hands free sets bij bestuurders die zelf aangeven regelmatig te telefoneren tijdens het rijden gestegen, maar de groep bestuurders die daarvan nog geen gebruik maakt blijft groot.

De zorg van de Tweede Kamerleden Valk en Eurlings over dit onderwerp heeft ertoe geleid dat zij op 22 juni 2000 een initiatiefwetsvoorstel indienden dat strekt tot het opnemen van een strafbaarstelling van het handmatig telefoneren tijdens deelname aan het verkeer in de Wegenverkeerswet 1994 (Kamerstukken II 1999/2000, 27 202, nrs. 1–3).

Het uitblijven van de gewenste resultaten van de voorlichtingscampagne en bestaande wetgeving, alsmede het initiatiefwetsvoorstel van Valk en Eurlings, hebben uiteindelijk geleid tot herziening van het eerder ingenomen standpunt ten aanzien van het invoeren van een verbod.

Daarbij komt dat het opnemen van een verbod op het handmatige gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer aansluit bij de ontwikkelingen die op dit terrein gaande zijn in diverse andere Europese landen (onder andere België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Oostenrijk, Portugal en Spanje).

Bij brief van 17 mei 2001 is het voornemen tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) in verband met het opnemen van een verbod op het handmatig gebruik van mobiele telecommunicatieapparatuur aan de Tweede Kamer aangekondigd (Kamerstukken II 2000/01, 26 115, nr. 24). Systematisch gezien past een dergelijk verbod beter in het RVV 1990 dan in de WVW 1994. De RVV 1990 behelst immers de concrete verboden op het terrein van de gedragsregels die niet als misdrijf worden bestraft. Bovendien heeft wijziging van de RVV 1990 tot voordeel dat de verbodsbepaling aanzienlijk sneller in werking zal kunnen treden dan een wijziging van de WVW 1994. Het betreft immers een wijziging van een algemene maatregel van bestuur.

Staatsblad 2002 67 3

§ 2. Inhoud van de verbodsbepaling

Artikel 61a van het RVV 1990 richt zich tot degene die een motorvoertuig, invalidenvoertuig of bromfiets bestuurt. Het verbod strekt zich niet mede uit tot fietsen omdat deze, gelet op hun geringe gewicht en de beperkte snelheid die ermee kan worden bereikt, aanzienlijk minder gevaar op de weg opleveren. Overigens blijft artikel 5 WVW 1994 hier ook van toepassing. Dat betekent dat indien een fietser door het gebruik van een mobiele telefoon gevaar of hinder op de weg veroorzaakt, hij een strafbaar feit pleegt en daarvoor kan worden veroordeeld. Bestuurders die vallen onder het begrip degene die een motorvoertuig bestuurt, zijn bijvoorbeeld automobilisten, vrachtwagen- en buschauffeurs en motorrijders.

Het gaat daarbij bovendien om degene die daadwerkelijk achter het stuur zit, de feitelijk bestuurder. Het verbod strekt zich dus niet uit tot de rij-instructeur die wordt geacht onder zijn onmiddellijk toezicht een motorvoertuig te doen besturen. Dit komt tot uitdrukking door het gebruik van het begrip «degene die een motorvoertuig bestuurt» in plaats van de term bestuurder. Onder het begrip bestuurder valt immers ingevolge artikel 1, onderdeel f, onder 2, RVV 1990 ook de rij-instructeur.

Het verbod beperkt zich voorts tot die gevallen waarin deze bestuurders rijdend deelnemen aan het verkeer. Wie het voertuig heeft geparkeerd of daarmee stilstaat mag dus wel handmatig gebruik maken van een mobiele telefoon.

In artikel 61a RVV 1990 wordt gesproken van het vasthouden van een mobiele telefoon en niet van telefoneren. Hiervoor zijn verschillende redenen te geven. Ten eerste wordt hiermee de afwijzing van het fysieke aspect van het handmatig telefoneren beter tot uitdrukking gebracht.

Onder vasthouden wordt verstaan het in de hand houden, het tussen oor en schouder geklemd houden etc. Ten tweede kan bij de term telefoneren onduidelijkheid bestaan wanneer daarvan sprake is. Is dat op het moment dat de telefoon ter hand wordt genomen, een nummer wordt ingetoetst of bijvoorbeeld op het moment dat de verbinding tot stand komt. Ten derde wordt met de term telefoneren de reikwijdte beperkt tot de overdracht van spraak. Door de gekozen formulering van artikel 61a RVV 1990 wordt tevens het verzenden of ontvangen en lezen van SMS-berichten of e-mailberichten of het internetten met een mobiele telefoon tijdens het rijden onder de verbodsbepaling gebracht. Ten vierde heeft het openbaar ministerie aangegeven dat een verbod op het telefoneren aanzienlijk moeilijker te handhaven is dan een verbod op het vasthouden van een mobiele telefoon. Immers steeds zal moeten worden vastgesteld dat ook daadwerkelijk werd getelefoneerd met het apparaat. Het is niet onaannemelijk dat de verdachte zich zal verweren met de mededeling dat hij weliswaar met een telefoon aan het oor zat, maar dat er geen verbinding was en dat hij dus niet daadwerkelijk aan het telefoneren was. Hoewel, zoals in paragraaf 3 wordt omschreven, in dergelijke gevallen de officier van justitie wel inlichtingen betreffende de telecommunicatie kan vorderen teneinde vast te stellen of ook daadwerkelijk gebruik is gemaakt van de mobiele telefoon, is een verbod op het vasthouden van dergelijke apparatuur aanzienlijk eenvoudiger te handhaven.

Onder mobiele telefoon wordt verstaan een apparaat dat bestemd is voor het gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten. Hieronder vallen niet de zogenoemde 27MC-bakkies. Deze maken immers geen gebruik van het mobiele telecommunicatienetwerk. Ook apparaten die worden gebruikt ten behoeve van het gesloten netwerkverkeer, zoals mobilofoons van de politie en taxichauffeurs, vallen hier niet onder.

Staatsblad 2002 67 4

§ 3. Handhaving van het verbod

De handhaving zal plaatsvinden door bestuurders staande te houden die zichtbaar met een telefoon in de hand – meestal aan het oor – aan het rijden zijn. Op dat moment wordt op heterdaad een overtreding van artikel 61a RVV 1990 geconstateerd en kan de politie hen op grond van artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering (Sv.) aanhouden. Dit kan van belang zijn wanneer de verdachte na staande houding ontkent tijdens het rijden een mobiele telefoon te hebben vastgehouden. De telefoon kan met het oog op de waarheidsvinding in beslag worden genomen (artikel 95 jo. 94 Sv.). Zo nodig kan daartoe het  vervoermiddel worden doorzocht (artikel 96b Sv.) of kan de verdachte aan zijn kleding worden onderzocht (artikel 56, tweede lid, Sv.).

Bovendien kan de officier van justitie op basis van artikel 126n Sv. zo nodig vorderen dat door de netwerkaanbieder informatie wordt verstrekt over de gebruikmaking van een openbare mobiele telecommunicatiedienst.

Aldus kan worden achterhaald of op het moment dat de overtreding werd geconstateerd en op de plaats van het delict inderdaad gebruik is gemaakt van de desbetreffende telecommunicatieapparatuur.

§ 4. Kosten

Ten aanzien van de voorlichting over dit verbod is een bedrag van 1 500 000 gulden (680 670 euro) uitgetrokken. De handhaving van het verbod zal deel uitmaken van de reguliere handhavingsactiviteiten van de politie en in dat kader geen extra kosten met zich meebrengen.

§ 5. Adviezen over dit besluit

Dit besluit is voor advies voorgelegd aan de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), het College van procureurs-generaal en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak ondersteunt het verbod.

Zij geeft in overweging het verbod ook te richten tot bestuurders van een invalidenvoertuig of zelfs een fiets. Om de in paragraaf 2 uiteengezette redenen is er echter voor gekozen het verbod niet mede op fietsers van toepassing te laten zijn. Wel is naar aanleiding van dit advies het verbod uitgebreid tot de bestuurders van een invalidenvoertuig, daar deze voertuigen op een lijn te stellen zijn met bromfietsen. Het College van procureurs-generaal plaatst in zijn advies kanttekeningen bij de noodzakelijkheid en de handhaafbaarheid van het verbod. Zoals eerder gezegd nopen de uitkomsten van de evaluaties, de indiening van het initiatiefvoorstel en de aansluiting bij de wetgeving in andere landen echter tot invoering van een verbod in het RVV 1990. Wat betreft de handhaafbaarheid is aan een aantal van de bezwaren van het College van procureurs- generaal tegemoetgekomen. De handhaafbaarheid is vereenvoudigd door in de delictsomschrijving gebruik te maken van de aanduiding «mobiele telefoon», welke aansluit bij het normale taalgebruik en niet bij de technische terminologie uit de telecommunicatiewetgeving. Tevens is mede naar aanleiding van het advies het onderdeel van het verbod geschrapt dat betrekking had op het vasthouden van een op een mobiele telefoon gelijkend voorwerp. De werkingssfeer van het verbod zou hiermee te ver worden opgerekt en daarmee zijn doel voorbij schieten.

Niet overgenomen is de aanbeveling het vasthouden van de mobiele telefoon in een rijdende file toe te laten. In de eerste plaats kan ook bij hogere snelheden sprake zijn van een file, waardoor de mate van gevaarzetting hier evenzeer noopt tot een verbod. Daarnaast mag het risico dat handmatig telefoneren in het leven roept ook bij een langzaam rijdende file in zodanige mate aanwezig worden geacht, dat er geen reden is om dit gedrag niet onder het verbod te laten vallen.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft bezwaren tegen de nadruk die in het verbod wordt gelegd op het handmatige aspect van het gebruik van de mobiele telefoon. Andere vormen van telefoneren zouden evenzeer gevaar voor de verkeersveiligheid opleveren. De uitkomsten van de evaluaties en de noodzaak tot handhaafbaarheid van het verbod, geven echter in samenhang met elkaar voldoende reden om het verbod te beperken tot het handmatige gebruik van de mobiele telefoon.

De NOvA bestrijdt tevens de noodzaak van het bestaan van een expliciet verbod naast artikel 5 van de WVW 1994. Hiermee wordt echter voorbij gegaan de eis van concrete gevaarzetting die dit artikel stelt. De bedoeling van opneming van onderhavig verbod in het RVV 1990 is om duidelijk te maken dat het rijden met een telefoon in de hand onder alle omstandigheden ongewenst en potentieel gevaarzettend is en daarom niet mag. Of het daarbij reeds mis is gegaan, is, anders dan bij artikel 5 WVW 1994, niet relevant.

Het derde bezwaar van de NOvA betreft het bestanddeel «tijdens het rijden». Dit zou  handhavingsproblemen met zich meebrengen wanneer er alleen sprake is van het iets voor- of achteruit rollen van de wielen van het voertuig. Dergelijke grensgevallen zijn evenwel eigen aan de formulering  van deze en vergelijkbare (gedrags-)voorschriften. Uit de aard en strekking van het verbod vloeit echter voort dat in een dergelijke geval vervolging niet opportuun lijkt.

In de vierde plaats omvat het bestanddeel vasthouden naar het oordeel van de NOvA mede handelingen die zulk een bescheiden bedreiging voor de verkeersveiligheid zouden opleveren dat strafbaarstelling niet opportuun wordt geacht. Voorgesteld wordt derhalve het bestanddeel vasthouden te wijzigen in het bestanddeel vasthouden om te telefoneren.

Dit advies wordt niet opgevolgd, omdat hiermee de in de tweede paragraaf geschetste bewijsproblematiek zou worden binnengehaald. Dit zou de handhaafbaarheid van het verbod te zeer doen verslechteren.

§ 6. Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

Onderdelen A, C en D ( hoofdstuk II, paragraaf 27, hoofdstuk VI,

paragraaf 2 en artikel 88 van het RVV 1990)

Enkele onderdelen van het RVV 1990 dienen nog te worden aangepast aan de wijziging van het met ingang van 2 juni 2001 in werking getreden koninklijk besluit van 15 mei 2001 (Stb. 243) waarbij in het eerste en tweede lid van artikel 59 van het RVV 1990 de term «kinderbeveiligingsmiddel » is vervangen door de term «kinderbeveiligingssysteem». Het gaat om de opschriften van een tweetal paragrafen en

artikel 88, eerste en vijfde lid, van het RVV 1990. De onderdelen A, C en D van artikel I bewerkstelligen deze aanpassing alsnog.

Onderdeel B (artikel 61a van het RVV 1990)

Dit artikelonderdeel is reeds besproken in paragraaf 2 van het algemeen deel van deze nota van toelichting.

Onderdeel E (artikel 92 van het RVV 1990)

Teneinde overtreding van het verbod, neergelegd in artikel 61a, als strafbaar feit aan te merken, dient artikel 92, eerste lid, van het RVV 1990 te worden aangevuld. Ingevolge artikel 177, eerste lid, onderdeel d, van de

Staatsblad 2002 67 6

WVW 1994 kan overtreding van artikel 61a RVV 1990 worden bestraft met hechtenis van ten hoogste 2 maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel II

Ingevolge artikel 2b, eerste lid, van de WVW 1994 dient het ontwerp van deze algemene maatregel van bestuur na de vaststelling aan de beide Kamers der Staten-Generaal te worden voorgelegd. Deze overlegging vloeit voort uit het feit dat de onderhavige wijziging van het RVV 1990 een nadere regel betreffende het gedrag van verkeersdeelnemers bevat in de zin van het voornoemde artikel 2b, eerste lid. Met het oog hierop is het onwenselijk nu reeds een datum van inwerkingtreding te bepalen.

Daarom treedt dit besluit in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dit maakt het tevens mogelijk om in de aan de inwerkingtreding voorafgaande periode door middel van een publiciteitscampagne de strekking van dit besluit te ondersteunen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos