Agenda ALV 14 maart 2024

Agenda Huishoudelijke Vergadering VERON A37,

14 maart 2024, 20.00-22.00u op De Alexandrijn te Rotterdam

 

 1. Opening, eventuele inbreng extra agendapunten, vaststelling van de agenda door de voorzitter
 2. Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring notulen van de vorige Huishoudelijke Vergadering
 4. Jaarverslag verenigingsjaar 2022 door de secretaris
 5. Financiële verantwoording 2022 door de penningmeester
 6. Begroting 2023 door de penningmeester
 7. Verslag van de verschillende commissies
 8. Behandeling ingebrachte stukken
 9. Reglementair aftreden van niet-herkiesbare voorzitter
 10. Rondvraag: de vragen moeten een dag voor aanvang van de vergadering ingediend zijn bij de secretaris
 11. Sluiting door de voorzitter

En aansluitend verlotingen via koffiekaart en via nummer presentielijst

Uitreiking van een koffiekaart aan de winnaar van de VERON afdelingscompetitie