Jaarverslag 2016 VERON A37 Rotterdam

Overleg:

De traditie van geen officiële afdelingsbestuursvergaderingen werd ook in 2016 voortgezet; ook in 2016 werd overleg tussen de drie bestuursleden zeer informeel gepleegd tijdens de twee-wekelijkse clubavonden en indien gewenst via de telefoon of via email.

Ook de overlegsituaties tussen het bestuur en de werkgroepen en commissies vonden tijdens eerder genoemde clubavonden plaats, waarbij gedacht moet worden aan de Light House groep, de Friese Elfsteden Contestgangers, de repeatercommissie, de mensen van PI4HAL, de PACC-ers en zeker niet te vergeten de vroege-vogel-RAL-groep van harde werkers en radiomarktstandhouders.

Het bestuur bleef ook in 2016 ongewijzigd en dankte Ted NL13359 voor het opmerkzaam maken op de vereiste mogelijkheid van de jaarlijkse bestuurswisseling met bijbehorende stemming, waarbij Frans PA0FMC aftrad en herkozen werd.

Het bestuur bestond en bestaat uit voorzitter Cees PA0CRB, penningmeester Erik PE1NOJ en secretaris Frans PA0FMC

Activiteiten:

-Afdelingsbijeenkomsten: net als in 2015 bestond in 2016 het gevoel dat de afdelingsbijeenkomsten nog meer bezocht werden dan het jaar daarvoor en wat helemaal opviel, was het plotseling verschijnen van enkele OT’s zoals André PA0ADA en Bram PA0VLK, in De Alexandrijn.

In 2016 mochten we ons in De Alexandrijn verheugen op een heel scala aan activiteiten:

 • Nieuwjaarsreceptie, druk bezocht en heel gezellig met veel onderlinge QSO’s.
 • PACC-2016: deze werd gehouden in De Alexandrijn onder de call PA16C, wat achteraf geen prettige call was wegens de lastige cijfercombinatie 1 6; hier zal de volgende keer rekening mee gehouden moeten worden. ( Leermomentje!)

Deze activiteit had een educatief doel, namelijk het leren opzetten van een antennepark, het opbouwen van een contest-station en het verkrijgen van contest-routine met gebruik van de noodzakelijke log-software.

Dit doel werd ruim gehaald dankzij John NL13764, die zorgde voor een hoogwerker voor de 20m dipool, Leen PD0LK en Frans PA5F, die beiden zorgden voor goede hardware om in de lucht te komen en Alex PD4LEX, die het netwerkje, om de 2 laptops voor de registratie van de verbindingen te synchroniseren, voor zijn rekening nam.

Frans PA5F, Ted NL13359, John NL13764, Leen PD0LK en Frans PA0FMC hebben in een goed getimede droogweer-periode op vrijdagmiddag voorafgaand aan de PACC het antenne-park opgezet. Okko PH2CV zette zaterdag een vertical voor 40m op.

De PACC-happening werd door vele al dan niet gelicenceerde belangstellenden bezocht.

Fons PD3AFI zorgde weer voor de natjes en de droogjes, zodat de 24 uur niet alleen met een gevuld log, maar ook met een goed gevulde maag kon worden afgesloten.

 • De ALV met de benoeming van Henk PA0HPV als Afdelings Amateur van het Jaar voor zijn inzet en niet te vergeten zijn vele wijze woorden bij amateurgerelateerde vragen.
 • Lezing SAQ door Peter PA3FQH, die daar in 2014 samen met PE1NOJ, PE1RKT en PH2CV was geweest voor de halfjaarlijkse uitzending van deze machine-zender in Grimeton, Zweden. (31 mrt)
 • Arduinolezing door Maarten PA7M in mei welke een goede les was voor velen, die niet eerder met Arduino gewerkt hadden en dankzij deze lezing een flink stuk op weg zijn geholpen.
 • Twee verkoopavonden met dank aan Wim PA3CUJ en Cees PA0CRB voor de na afloop meer gevulde repeaterpot.
 • De herinrichting van de shack door Fons en Leen, die ook nog een 19 inch-kast plaatsten ten behoeve van de door door Ron PD1REK geschonken meetapparatuur; Erik PE1NOJ regelde een kolomboormachine en Pleun PA3CYS zorgde voor de broodnodige accessoires voor bij deze machine, waarvoor dank.
 • In oktober werd de DIGI-day georganiseerd om de digibeten onder ons de kans te geven digiweet te worden: Pleun PA3CYS zorgde voor CW-gerelateerde apparatuur zoals decoders, schrijvers en sleutels, Ernst PA1EJO gaf allerlei Arduinotips en –trucs, Leen PD0LK gaf demonstraties met JT-65, Fons had een telex meegenomen en Gert PA3GUF was present met zijn enigma’s. Ook de grootste seinsleutel in Nederland van Rens PE1IJF was aanwezig en werd vooral door de verschillende QRP’s geprobeerd.

Verkoopbureau: in september startte een nieuwe N-cursus en Erik PE1NOJ heeft veel N-cursusboeken en bijbehorende examenopgaven verkocht.

Zelfbouwgroep: Bas PH0BAS en Leen PD0LK hebben voor ontwerp en materiaal van een Hi-End-Fed antenne gezorgd en daar is een groot aantal van gebouwd en uitgetest.

Een andere grote groep is door Frans PA0FMC enthousiast gemaakt voor de bouw van een Arduino gestuurde DDS generator met een AD9850, te gebruiken als afregel-generator of local oscillator.

De Rotterdamse ronde: elke zondagavond wordt deze ronde bij toerbeurt geleid door Edwin PA3GVQ, Okko PH2CV, John PE1GHG en Henk PA0HPV. Deze ronde is toegankelijk voor alle F- en N-zendamateurs, de luisteramateurs konden zich telefonisch of per email inmelden bij Pleun PA3CYS en de echtelieden Ruud PA1RJR en Marga PD9MAR.

De Rotterdamse repeaters en bakens: Dankzij de inzet van John PE1GHG, Wil PA0WBS en Henk PA0HTW kon niet alleen de Rotterdamse Ronde altijd gedraaid worden met zelfs Belgische inmelders; de grote reikwijdte van de repeaters zorgde voor vele mobiele QSO’s op 70cm tussen de gelicenceerde truckers.

SS Rotterdam: De radiohut van het SS Rotterdam, bemand door de medewerkers van PI4HAL, trekt elk jaar meer bezoekers en met name oude sparks, die geregeld laten zien dat zij hun cw-vaardigheden nog zeer goed beheersen aan de key van PI4HAL.

De cursus: In 2016 gingen 4 cursisten op voor F en dat leverde drie nieuwe F-gemachtigden op: Jasper PA2JFX, Johan PE3J en Martijn Bak. Enkele andere cursisten gaan door in de bezem-F-cursus, al was het alleen maar voor de gezelligheid en de koeken. Daarnaast is in september een nieuwe N-cursus van start gegaan en gestreefd wordt naar een met goed gevolg afgelegd examen in mei 2017.

De cursisten werden begeleid door digitale Piet PA1PKR, antennefreak Okko PH2CV, voorschriften- en veiligheidsdeskundige Erik PE1NOJ en Frans PA0FMC.

Contesten:

 • De PACC werd in De Alexandrijn gehouden en is bij de vorige activiteiten besproken.
 • Het Lighthouse-gebeuren speelde zich niet meer af in Calais, maar in het stadje Honfleur, waar een camping gevonden was aan de voet van de aldaar aanwezige vuurtoren.

Wil PA0WBS, Erik PE1NOJ, Jasper PA2JFX, Okko PH2CH en Kees PA3KL ( voorheen PE1EXD) voorzien van 3 XYL’s hebben daar de ether en locale café’s onveilig gemaakt.

 • De Friese Elfsteden Contest werd afgesloten met een 1e plaats voor niet-Friese 2m stations en hieraan werd deelgenomen door Cees PA0CRB, Bas PH0BAS, Wil PA0WBS, Peter PA3FQH, Okko PH2CV, Wim PA2GON en Erik PE1NOJ. Deze groep was blij weer terug te kunnen keren in het Rotterdamse zonder te zijn weggewaaid. Overigens wisten zij op 40m een 9e plaats te veroveren.

Buiten onze in De Alexandrijn georganiseerde activiteiten gebeurden er nog andere dingen in de afdeling zoals:

 • JOTA/JOTI: A37 gaf ook dit jaar ondersteuning aan de Van Naeltwijkgroep in Capelle bij het JOTA-gebeuren.
 • Een bezoek PI4CC te Hoek van Holland: Fons PA3AFI zorgde ervoor dat een groot aantal leden dit contest-station, gevestigd in twee WO2 bunkers, kon bezoeken. Fons kende deze locatie omdat hij eind 2015 voor Peter PE1FAO en Christa een privé-excursie aan PI4CC had verzorgd. (14 juni)
 • De PR-commissie heeft een aanzet voor toekomstige JOTA/JOTI gegeven bij de Impeesa-scouting-groep, de groep waarmee wij ons clubgebouw De Alexandrijn delen. Er werd onder leiding van Leen PD0LK en Fons PD3AFI door de scouts geestdriftig gezonden en gesoldeerd. Deze activiteit staat gepland om in de toekomst te worden herhaald.
 • In december ging een groep van 20 man op excursie naar het van Houweling Telecom Museum te Rotterdam en hadden daar een plezierige en vooral leerzame middag.
 • In september was er de traditionele BBQ bij Magda en Cees PA3CRB welke gelukkig niet verstoord werd door inmiddels ook traditionele regenbuien.

In 2016 verlieten 8 leden onze vereniging, hebben 6 zich aangemeld en waren er gelukkig geen SK’s te betreuren in A37.

Per saldo betekent dit op 31 december dat het ledental 208 bedroeg, een daling van 2 leden ten opzichte van 31 december 2015. Inmiddels zijn er weer nieuwe leden aangemeld, maar die tellen pas mee in 2017.

Het bestuur dankt eenieder, wel of niet met naam genoemd in dit jaarverslag voor hun onmisbare inzet voor onze afdeling, die net als vele organisaties in de gewone wereld, niet zou kunnen functioneren zonder al deze vrijwillige inspanningen.

Dit jaarverslag is besproken tijdens de Huishoudelijke Vergadering 2017 van VERON A37 Rotterdam op 2 maart 2017.

 

Cees Rodenburg PA0CRB                             Erik Knol PE1NOJ                             Frans Meyer PA0FMC

voorzitter                                                           penningmeester                             secretaris