VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VERON A37 ROTTERDAM
3 maart 2016 in “De Alexandrijn”, aanvang 20.05 uur

1  Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter Cees PA0CRB opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2  Ingekomen en verzonden stukken en mededelingen
Ted NL 13359 merkt per mail op dat er in het verleden in het bestuur een algemeen bestuurslid aanwezig was en dat er nu geen algemeen bestuurslid is. Hij vroeg of deze functie vacant was en of er tijdens de komende ALV een verkiezing zou zijn voor deze functie. Ook wenste hij zich dan als kandidaat aan te melden.
Geantwoord is dat wij geen behoefte hadden aan een algemeen bestuurslid gezien de wijze van bestuur met veel informeel overleg en delegeren van specifieke wensen naar de diverse werkgroepen binnen de afdeling.
In een vervolgmail informeerde Ted naar het per toerbeurt aftreden van een zittend bestuurslid en vroeg om een stemming hierover in de komende ALV en stelde zich beschikbaar voor een functie binnen het dagelijks bestuur.
Besloten werd om beide stemmingen, één over een drie- of vijfmans bestuur en één stemming over het nieuw te verkiezen bestuurslid, plaats te laten vinden tussen agendapunt 6 en 7.

3  Goedkeuring van de notulen van de ALV van 12 maart 2015
Er waren geen aan- of opmerkingen over deze notulen.

4  Jaarverslag 2015 door de secretaris
De secretaris Frans PA0FMC leest het jaarverslag van 2015 voor, waarin onder meer de activiteiten van dat jaar worden genoemd.

5 + 6  Financiële verantwoording 2015 door de penningmeester
De penningmeester Erik PE1NOJ doet verslag van het financiële jaar 2015, waarin alles prima is verlopen, maar waarin helaas de rente-inkomsten zijn gedaald, de alcoholvrije bar-opbrengsten gestegen en de VERON-bijdrage als gevolg van een gestegen ledenaantal groter werd.
Niet verhoogd werd de huur van De Alexandrijn omdat A37 in grote mate helpt met het onderhoud van het gebouw, zoals recentelijk de renovatie van de verlichting in de toiletruimte.
Daarnaast waren de inkomsten uit nalatenschappen, waarvan 50% van de opbrengst voor A37 was en de resterende 50% voor de nabestaanden van de erflater, zeer welkom.
De kascommissie ( Fons PD3AFI en reservelid Henk PA0HPV wegens verhuizing van Cees PE1EXD) heeft op 22 februari 2016 de stukken bij Erik gewogen en zwaar genoeg bevonden. De kascommissie verzoekt daarom de ALV om het bestuur decharge te verlenen.

Stemmingen over de door Ted NL13359 ingebrachte voorstellen:
De keuze tussen een drie- of vijfmansbestuur werd eerst door het bestuur toegelicht: flexibiliteit en tijdsbesparing was het hoofd-item gecombineerd met de reeds aanwezige actieve werkgroepen.
Edwin PA3GVQ  vroeg vervolgens het woord en Edwin prees het bestuur voor hun regelzaken bij de jaarlijkse VR en het organiseren van de RB. Hij merkte op dat Cees PA0CRB nu even lang voorzitter was als hijzelf ooit is geweest.
Ook noemde Edwin De Alexandrijn, waar het afgelopen jaar weer meer activiteiten plaatsvonden dan het jaar daarvoor. Erik kreeg een speciale veer van Edwin wegens de goede behartiging van het financiële deel van onze vereniging. Terugkomend op het eerste voorstel van een vijfmansbestuur raadt hij een ieder aan te stemmen voor het huidige driemansbestuur omdat het reeds goed functioneert.
Na stemming werd met overgrote meerderheid besloten deze bestuursvorm te handhaven.

Conform het huishoudelijk reglement inzake het jaarlijks aftreden van een bestuurslid, trad Frans PA0FMC af en stelde zich direct herkiesbaar; Frans werd opnieuw gekozen als bestuurslid van A37.

7 Afdelings Amateur van het Jaar:
Henk PA0HPV werd gekozen als Afdelings Amateur van het Jaar wegens zijn jarenlange inzet voor onze afdeling, zijn niet-aflatende hulp bij technische vragen door leden en zijn leiden van de Rotterdamse Ronde. Henk was zeer vereerd met deze prijs.

8 Verslag door de verschillende commissies
-Repeater: Wil PA0WBS zegt dat Okko hier ook had kunnen staan, maar dat er door allerlei oorzaken een verandering heeft plaatsgevonden in de repeatercommissie: Sjaak PA1JVS wil om gezondheidsredenen stoppen, Okko PH2CV stopt wegens druk QRL en Henk PA0HTW gaat binnenkort verhuizen.
De repeatercommissie gaat dan bestaan uit Wil PA0WBS als voorzitter, John PE1GHG penningmeester en Erik PE1NOJ als secretaris.
Wil vertelt verder dat er drie nieuwe bakens voor 6m, 9cm en 6cm zijn, waarbij de call voor het 6m-baken PI6SIX  wordt. Verder is er een overleg met AT geweest en is er slechts 1 keer het 70cm relais uitgeschakeld omdat iemand kerstplaten afspeelde via dit relais. Alle spullen inclusief de locatie zijn prima in orde. Ook de vergunningen zijn tot 2018 geregeld. Verder zijn er geen nieuwe plannen en wordt het huidige systeem gehandhaafd.

-De website van PI4RTD: Edwin PA3GVQ vertelt dat de site nog niet is overgegaan naar de VERON, maar dit gaat wel gebeuren; de huisstijl en een stukje back-up moeten nog. Momenteel zitten we nog op de Henz-server met een oude pnp-versie. De site is 14 jaar geleden door Frank PA3GMP opgezet en de modernere VERON-site biedt veel meer mogelijkheden.

-Stichting RAL: Okko PH2CV meldt dat alles gewoon doorgaat met onder meer verkopingen op diverse beursen; met de opbrengsten werden vorig jaar bijvoorbeeld de repeaters en de bakens mede gefinancierd.
Sjaak PA1JVS treedt binnenkort uit het bestuur en voor een derde bestuurslid wordt gezorgd.

-Light House Weekend: Okko PH2CV vertelt dat de afgelopen twee jaar de vuurtoren in Calais is bemand en dat voor 2016 uitgeweken wordt naar Honfleur aan de kust van Normandië, maar dat deze locatie afhankelijk is van de beschikbaarheid van een camping aldaar.

-Zelfbouw: Bas PH0BAS bespreekt de VLF-loop, welke gemaakt is om SAQ te kunnen beluisteren. Verder hebben hij en Leen PD0LK voor de zelfbouwers een Hi Endfed antenne samengesteld, die door velen is nagebouwd en Erik PE1NOJ roept een ieder op om met zelfbouw-ideeën te komen.

-QSL-commissie: Wiebco PA3HEC wil graag, net als vorig jaar, dat amateurs hun QSL-kaarten tijdig bij hem tijdens de verenigingsavonden ophalen, zodat hij niet elke keer zo veel kaarten hoeft mee te sjouwen

-De PI4RTD-ronde: Edwin PA3GVQ laat ons weten dat De Rotterdamse Ronde inmiddels 20 jaar in de lucht is in de huidige vorm en met een viertal rondeleiders ( John PE1GHG, Henk PA0HPV, Okko PH2CV en hijzelf) lukt het goed de ronde te bemannen. Ook wordt nog steeds 1 maal per maand de PI4AA uitzending van afdeling ‘t Gooi uitgezonden.

-PR-commissie: Fons PD3AFI doet zijn best de club meer bekendheid te geven in de Rotterdamse regio en wordt daarbij geholpen door Leen PD0LK, John NL13764, Wil Pa0WBS en Dennis NL13740.
Hij haalt de PACC2016 aan als gebeuren in De Alexandrijn, waarvoor een uitgebreid antennepark is opgezet; ook de JOTA/JOTI is belangrijk voor A37 want hier kunnen we nieuwe jeugdleden werven, die dan weer via onze cursus een licentie kunnen behalen.
De zondag na de ALV is er een dagje uit naar het conteststation PA4CC in Hoek van Holland en dat ondergebracht is in oude WO2-bunkers.
Fons en Dennis zijn ook bezig vossenjachten op te zetten en Fons heeft al goede adviezen gekregen over de opzet hiervan.
In september komt “De Grootste Seinsleutel van Nederland” van Rens PE1IJF naar de Alexandrijn als onderdeel van een CW-feestje waarbij Okko PH2CV ondersteuning geeft.

-Cursus N en F: Frans PA0FMC vertelt dat de cursus F , waar Piet PE1PKR, Okko PH2CV en Erik PE1NOJ aan lesgeven, op dat moment nog bezig is met 17 deelnemers en dat daar ook F-licentiehouders bij zijn, die gewoon de stof willen ophalen.
In september zal een nieuwe N-cursus starten indien er minimaal 8 deelnemers zullen zijn. Er wordt op de site aandacht geschonken aan deze cursus, die op maandag gegeven zal worden. De huidige F-cursus wordt dan een bezem-F op de dinsdagavond.

9 Verloting:
Ernst PA1EJO ( toen nog zonder licentie) is de gelukkige winnaar van een boek.

10 Rondvraag:
-Edwin PA3GVQ wijst op een zeer interessant artikel in Electron in NL-commissie over allerlei storingen en welke antennes bruikbaar zijn om deze storingen tegen te gaan.
-Pleun PA3CYS krijgt last van zijn gehoor en vraagt zich af of de mooie versterker met bijbehorende boxen gebruikt kunnen worden bij lezingen en vergaderingen, eventueel in combinatie met een draadloze microfoon.
De PA kan dan in de shack en de boxen achterin de zaal.
Edwin merkt op dat dan wel gelet moet worden op de soort microfoon omdat onlangs de toegestane frequenties zijn gewijzigd.

11  Sluiting:
Na anderhalf uur vergaderen sluit Cees PA0CRB de vergadering en gaan we verder met onderling QSO.