Agenda en notulen jaarvergadering

12 maart a.s. staat de jaarlijkse huishoudelijke vergadering van onze afdeling gepland. De agenda is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda en eventuele extra agendapunten.
 2. Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen.
 3. Goedkeuring notulen ALV 14-3-2019.
 4. Jaarverslag 2019 door de secretaris.
 5. Financiële verantwoording door de penningmeester over 2019.
 6. Begroting 2020 door de penningmeester.
 7. Verkiezing afdelingsamateur van het jaar.
 8. Verslag van de verschillende commissies.
 9. Behandeling ingebrachte stukken.
 10. Reglementair aftreden van herkiesbare penningmeester PE1NOJ en verkiezing van een nieuw bestuurslid ( Uitleg: slechts de voorzitter wordt in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden onderling in het bestuur verdeeld).
 11. Rondvraag.
 12. Vaststellen datum volgende Huishoudelijke Vergadering en sluiting door de voorzitter.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich schriftelijk opgeven bij een der bestuursleden tot 5 minuten voor aanvang van de huishoudelijke vergadering.

Agendapunten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris, eveneens tot 5 minuten voor aanvang van de vergadering (bij voorkeur in 3-voud)

De notulen van de vorige vergadering kunnen HIER worden gedownload.