VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING VERON A37, 15-3-2018

 1. Voorzitter Cees PA0CRB opent de vergadering om 20.05u en stelt de agenda vast.
 2. Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen:
  – Peter PE1GEX, lid HB VERON, laat mededelen, dat hij wegens een ski-ongeluk niet naar A37 kon komen en dat hij daardoor niet in staat was om ook dit jaar een Gouden Speld te overhandigen aan een lid van A37, welke zich gedurende langere tijd op veel fronten voortreffelijk had ingezet onder meer voor A37 zelf, de Scouting en ook voor de VERON.
  In onderling overleg met Peter is toen besloten om in ieder geval wel aan het desbetreffende lid mede te delen dat door HB VERON is besloten om hem als dank voor zijn inzet te belonen met De Gouden Speld en dat hij tijdens de VR deze speld zou ontvangen.
  Edwin PA3GVQ was zeer verrast met deze onderscheiding en Heather PD3GVQ ontving voor inzet een bloemetje van het bestuur.
  – Een verzoek tot aanschaf van een nieuwe hf-transceiver ICOM 7300 voor in de shack is in 2017 gedaan door Fons PA3AFI en Leen PD0LK; het bestuur was van mening dat over zo’n uitgave door de gehele afdeling beslist zou moeten worden en over deze beslissing zal bij agendapunt 9 gestemd worden.
 3. De notulen van de Huishoudelijke vergadering van 2017, welke op de A37-website geplaatst waren, werden goedgekeurd.
 4. Secretaris Frans PA0FMC leest vervolgens het verslag over verenigingsjaar 2017 voor.
 5. &
 6. Penningmeester Eric PE1NOJ behandelt het financiële verslag van 2017 en merkt op dat 2017 een goed financieel jaar was, waarbij redelijk goed quitte gespeeld was; legaten en verkopingen liepen OK; een bijdrage aan de verzekering van de R’damse repeaters is gedaan; de huur van De Alexandrijn is gelijk gebleven aan het vorige jaar en reparaties zijn verricht aan noodverlichting en de dakbedekking, waarna het gebouw door de veiligheidsinspectie is goedgekeurd; ook is de shack opgeknapt en de financiering hiervan kwam uit diverse verkopingen. Verder is er een internetverbinding aangelegd met wifi in het gebouw, waarvoor abonnementskosten betaald moesten worden.
  Eric verwacht voor het komende jaar 2018 geen grote, bijzondere financiële veranderingen.
  De kascontrole is in 2017 door Wim PA3CUJ en Pleun PA0CYS gedaan, welke twee heren geen onrechtmatigheden hebben geconstateerd en Wim verzoekt daarom, mede namens Pleun, de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het afgelopen boekingsjaar.
  Vervolgens maakt Wim bekend te stoppen met het kascontrolewerk en volgend jaar zal de kas gecontroleerd worden door Pleun en Bas PH0BAS met Magda als reservelid.
 7. Verkiezing amateur van het jaar:
  Nico PA1NS werd door het bestuur gekozen als amateur van het jaar wegens zijn inzet en hulp aan iedereen die problemen hadden met SDR-ontvangers en/of programmeerproblemen in diverse programmeertalen. Bijna altijd had Nico wel zijn laptop bij zich en kon je bij hem terecht.
 8. Verslag van de verschillende commissies / werkgroepen:
  Zelfbouw: Bas PH0BAS verzoekt eenieder om met ideeën te komen voor de bouwavonden in de afdeling.
  Repeaters: Wil PA0WBS meldt dat de repeatergroep, bestaande uit John PE1GHG, Wim PA1GON en hijzelf, in 2017 twee keer naar het EMC is geweest en dat alle apparatuur  in orde was. Verder waren er geen bijzonderheden en als laatste vraagt Wil aandacht voor de repeaterpot, die daarna rond zou gaan.
  RAL: Erik PE1NOJ laat weten dat het rustig aan gaat met de stichting.
  Rotterdamse Ronde: Edwin PA3GVQ is heel blij met het bij toerbeurt leiden van de ronde en dat er in onderling overleg altijd geruild kan worden indien er iemand niet kan.
  1 maal is de ronde verschoven wegens Oudejaarsavond toen de ronde op maandag werd gehouden. Edwin zendt nog altijd maandelijks de PI4AA-uitzending uit en raadt iedereen met leuke ideeën aan om deze ideeën te melden aan de crew van PI4AA.
  Ook hoopt Edwin nog lang op deze manier door te kunnen gaan met de Rotterdamse Ronde.
  Friese elfstedencontest: Peter PA3FQH heeft meegedaan vanuit De Alexandrijn en berichtte dat het geen succes was wegens het gebruik van de 40m band, waarvoor gekozen was om ook de N-amateurs de mogelijkheid te geven om deel te nemen. Helaas waren de condities niet goed genoeg om van hieruit Friesland te bereiken. Met opzet was door de Friese elfsteden-groep niet naar Overijssel afgereisd en werd er slechts 1 Fries station gewerkt.
  Volgend jaar wordt er weer als vanouds op 80m gewerkt; toch blijft het wel een leuke contest.
  A37 website: Peter PA3FQH heeft in 2017 het beheer van de site gekregen van de VERON en de site loopt goed.
  QSL-bezorging: Ook dit jaar merkt Wiebco PA3HEC op dat er nog steeds veel kaarten niet worden opgehaald en verzoekt de niet-ophalers hun leven te beteren.
 9. Behandeling ingebrachte stukken:
  Naar aanleiding van het eerder genoemde verzoek om een nieuwe ICOM IC7300 aan te schaffen, wordt er door de vergadering gestemd: 17 voor, 16 tegen, 1 onthouding, waardoor besloten wordt deze set te kopen. Bart PA1BT regelt ter plekke een leuke korting bij de Icom-boer.
  Wim PA3CUJ stelt voor een gebruikerslijst in te stellen voor gebruik van de 7300.
 10. Voorzitter Cees PA0CRB stelt zich niet herkiesbaar, waarna het bestuur Ernst PA1EJO als kandidaat-voorzitter voorstelt. Dit voorstel wordt bij handopsteken aangenomen en Cees draagt de voorzittershamer over aan Ernst.
  Ernst bedankt Cees voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van A37
 11. Rondvraag:
  – Pleun PA0CYS vraagt zich af hoeveel luisteraars en zendamateurs er in de Rotterdamse Ronde actief zijn.
  – Pleun stelde voor een ringleiding aan te leggen en eventueel een dasspeldmicrofoon aan te schaffen in verband met de slechte akoestiek in De Alexandrijn. Het bestuur zal bekijken wat hiermee te doen.
  – Bas PH0BAS vraagt hoe het zit met de bladenservice, want hij mist de bladen, die normaliter tijdens de clubavonden in het clublokaal liggen; Erik PE1NOJ zal zorgen dat deze bladen er weer komen.De jaarlijkse verloting ( op presentielijstnummer)  werd gewonnen door Pleun PA0CYS en Ernst overhandigde Pleun een VVV-bon.
  Ook Ruud PA1RJR en Marga PD9MAR konden zich winnaar noemen, maar dan van de consumptiekaarten-trekking.
 12. Om 21.26u sluit Ernst PA1EJO deze bijeenkomst.