Agenda Algemene Leden Vergadering VERON A37, 14-03-2019

 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda en eventuele extra agendapunten.
 2. Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring notulen ALV 15-03-2018
 4. Jaarverslag 2018 door de secretaris
 5. Financiële verantwoording door de penningmeester
 6. Begroting 2019 door de penningmeester
 7. Verkiezing afdelingsamateur van het jaar
 8. Verslag van de verschillende commissies
 9. Behandeling ingebrachte stukken
 10. Reglementair aftreden van herkiesbare secretaris en verkiezing van een nieuw bestuurslid ( Uitleg: slechts de voorzitter wordt in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden onderling in bestuur verdeeld)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting door de voorzitter