Het bestuur van Veron afdeling A37 roept alle leden van de afdeling op voor de jaarlijkse huishoudelijke vergadering, ook wel algemene leden vergadering (ALV) genoemd. Deze wordt gehouden op donderdag 2 maart a.s. in ons clubhuis de Alexandrijn. De vergadering start om 20:00, en duurt tot ca. 22:00.

Agenda:

 1. Opening, eventuele inbreng extra agendapunten, vaststelling van de agenda door de voorzitter
 2. Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring notulen van de vorige Huishoudelijke Vergadering
 4. Jaarverslag verenigingsjaar 2022 door de secretaris
 5. Financiële verantwoording 2022 door de penningmeester
 6. Begroting 2023 door de penningmeester
 7. Verslag van de verschillende commissies
 8. Behandeling ingebrachte stukken
 9. Reglementair aftreden van herkiesbare secretaris
 10. Rondvraag: de vragen moeten voor aanvang van de vergadering ingediend zijn bij de secretaris
 11. Sluiting door de voorzitter

Verslag Huishoudelijke Vergadering A37 Rotterdam d.d. 3-3-2022

 1. Ernst PA1EJO opent om 20.05u de vergadering en vraagt om één minuut stilte om de drie SK’s Peter PE1FAO, Piet PE0TPD en Nico PA1NS te herdenken.
  Er zijn geen extra agendapunten binnengekomen.
 2. Er zijn geen ingekomen /verzonden stukken of mededelingen.
 3. Het jaarverslag 2021 is besproken door Frans PA0FMC
 4.  en
 5. Erik PE1NOJ  bespreekt  het financiële jaarverslag 2021 samen met de begroting van 2022, waarbij hij opmerkt dat enkele posten, zoals de baropbrengst ( € 275 i.p.v. € 750), aanmerkelijk lager uitvielen als gevolg van de tijdelijke sluiting van De Alexandrijn tijdens de verschillende corona-lockdowns. Maar als alles weer normaal wordt, zullen de lage opbrengsten ook voorbij zijn.
  Gelukkig ontving A37 ook in het afgelopen jaar de VERON-bijdrage en de huur van De Alexandrijn bleef op het oude niveau van € 1200 per jaar. Deze lage ( vergeleken met andere afdelingen) huur is mogelijk omdat A37actief deelneemt aan het onderhoud van het gebouw en daarnaast allerlei hand- en spandiensten verleent aan de eigenaar van De Alexandrijn.
  Edwin PA3GVQ merkt op dat de huurkosten niet de VERON-afdrachten mogen overstijgen.
  Daarnaast is er een internetverbinding aangelegd waarvan de kosten voor rekening komen van de afdeling. Op maandag 28 februari heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit Heather PD3GVQ en Henk PA0HPV,  de boekhouding van 2021 gecontroleerd en daarbij geen onregelmatigheden geconstateerd. Henk PA0HPV deed verslag van deze controle en verzocht aansluitend de ledenvergadering om aan de penningmeester en het bestuur décharge te willen verlenen ter zake van het gevoerde financiële beleid over 2021.
  De notulen betreffende de daarop volgende verkiezing van de kascontrolecommissie voor 2022 zijn helaas niet erg duidelijk, maar in ieder geval was zeker dat Henk PA0HPV lid zou zijn van deze commissie en Arjan PA1AO reservelid zou worden.
 6. Verkiezing Amateur van het Jaar: voorgesteld werd om dit jaar geen verkiezing te laten plaatshebben en dit voorstel werd unaniem aangenomen.
 7. Verslagen diverse commissies:
  Zelfbouwcommissie: Bas PH0BAS meldt dat er in 2021 in clubverband niet aan zelfbouw is gedaan, maar thuis daarentegen heel veel. Peter PA3FQH noemt in dit kader de virtuele zelfbouw-tentoonstelling, waar veel amateurs hun brouwsels konden tonen.

  Vereniging Rotterdamse Repeaters: Wil PA0WBS vertelt dat er in het coronatijdperk weinig onderhoudswerkzaamheden zijn geweest aan de repeaters; wel is er gewerkt aan het 6m-baken.
  Momenteel zijn er drie repeaters en 7 bakens werkzaam op het EMC en John PE1GHG is bezig met een 23cm-baken met b.b.h. antenne.
  In december ’21 zijn alle vergunningen met drie jaar verlengd, maar dankzij donaties en legaten is dit alles financieel nog haalbaar. Dit jaar zal de VRR weer naar allerlei radiomarkten kunnen gaan om spullen kwijt te raken en aldus de nodige euro’s te genereren.
  Eind september ’22 wordt het dak gerenoveerd en zullen de antennes eraf moeten, zodat dan de repeaters en bakens tijdelijk uit de lucht gaan.
  Gelukkig mogen we wel blijven op het EMC. Dit jaar is er weinig piraterij geweest op de repeaters en Wil verzoekt eenieder om in geval er wel piraten zijn, daar geen aandacht aan te besteden, want als je niet reageert, dan houdt het vanzelf op.
  Alle PE0AJF zit in werkgroep Overleg Overheid heeft met AT kosten van vergunningen besproken en meldt dat AT met de vergunninghouders wil gaan praten. In april zal er een zendbeperking voor 23cm komen i.v.m. festiviteiten en AT wil daarvoor een vaste gesprekspartner in de vorm van een landelijke commissie.

  QSL-bureau: Wiebco PA3HEC werkt sinds kort samen met Ralf PA1RLF van A59 Nieuwe Waterweg en dat gaat prima o.a. door pakketten met QSL-kaarten samen te voegen en zo kosten te besparen.
  Ter info: het gaat hier om meer dan 500 kaarten per maand.

  Cursus: Frans PA0FMC deelt mede dat de in september 2021 opgestarte F-cursus niet optimaal loopt als gevolg van de regelmatig terugkerende coronabeperkingen; voor een goedlopende cursus zijn ook  voor deze onderwijsvorm de drie R’s van Reinheid, Rust en vooral Regelmaat noodzakelijk en aan die laatste ontbrak het nogal dankzij corona. Hopelijk verandert dit ook in de toekomst.

  Het SS Rotterdam: In 2021 was het behoorlijk stil en PI4HAL is begin 2022 heel even in de lucht geweest; wel is er de wekelijkse PI4HAL-ronde;  de Morse Academy is al heel lang aan het opstarten en zal in september van wal steken. In april 2022 komt er een infodag voor geïnteresseerden.

  Rotterdamse Ronde: Edwin PA3GVQ weet te melden dat de R’damse Ronde al 26 jaar wordt  gehouden, maar helaas zijn er nu nog slechts drie rondeleiders, te weten Henk PA0HPV, Okko PH2CV en Edwin PA3GVQ en daarom worden er dringend nieuwe ( extra) rondeleiders gezocht.
  Verder meldt Edwin dat de uitzending van PI4AA na 7 jaar gestopt is en dus ook de heruitzending in de ronde.
  Ernst PA1EJO wil nog even het enthousiasme noemen van alle deelnemers aan de ronde.

  Stichting Radio Amateur Legaten: Okko PH2CV legt uit wat de RAL allemaal doet, vooral  voor families van overleden zendamateurs, die vaak geen idee hebben wat te doen met allerlei apparatuur; ook voor oudere stoppende amateurs is de RAL er om hun spullen  te verkopen.
  Wat doet de RAL met de opbrengsten? Allereerst gaat een vooraf afgesproken deel naar de familie van de legaatgever en daarnaast verzorgt RAL ook allerlei goede doelen zoals de welbekende bouwpak-ketjes voor de JOTA, het bevorderen van de techniek bij autistische kinderen, het medefinancieren op 5 maart van de shack van het Watersnoodmuseum.
  En passant noemt Okko enkele toekomstige activiteiten, waarbij leden van A37 betrokken zijn:
  – Openluchtmuseum Arnhem op 12 juni met demonstraties van CW
  – Open Monumentendagen in Kornwerderzand 8,9 en 10 april met demonstraties van oude legersets en de CW-decoder van Pleun PA0CYS
  – 28 mei is er de Bunkerdag in Wijk aan Zee.

 8. Ernst PA1EJO wordt unaniem herkozen als voorzitter van Rotterdam A37.
 9. Rondvraag:
  -Okko PH2CV stelt zich beschikbaar om op een zaterdag weer een antenneworkshop te organiseren.
  -Wim PA2GON wacht op een nieuwe scoutinglocatie in Tuk, waar de groep is uitgenodigd en het lijkt hem leuk om daar het evenement ( Friesche Elfsteden Contest) met A37 te organiseren.
  -Peter PA3FQH heeft op een website gelezen dat er plannen zijn voor een nieuw gebouw; voorlopig blijven we nog wel in De Alexandrijn.
  -Ernst PA1EJO is erg bezig met Oscar100 en wil best een demonstratie geven; wel zullen er een aantal bomen verwijderd moeten worden.
  DARES is ook goed mogelijk via Oscar100.
 10. Voorzitter Ernst PA1EJO sluit de vergadering.

De traditionele verloting na afloop:

Henk PA0DHT wint de VVV-bon na trekking van zijn nummer op de presentielijst.

Okko PH2CV mag twee koffiekaarten ontvangst nemen na trekking van zijn call uit de ingeleverde volle    koffiekaarten.