Algemene ledenvergadering

2 maart a.s. wordt weer de algemene ledenvergadering gehouden. Deze avond is alleen toegankelijk voor leden van onze afdeling. De agenda is als volgt:

1    Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda en eventuele extra agendapunten

2    Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen

3    Goedkeuring notulen ALV 03-03-2016. Klik HIER voor de notulen

4    Jaarverslag 2016 door de secretaris

5    Financiële verantwoording 2016 door de penningmeester

6    Begroting 2017

7    Verkiezing afdelingsamateur van het jaar

8    Verslag van de verschillende commissies

9    Reglementair aftreden van herkiesbare penningmeester en verkiezing penningmeester

10    Rondvraag

11    Sluiting door de voorzitter