Verkoopavond Rotterdam  A37, 8 november 2018

Op 8 november zal de tweede halfjaarlijkse verkoopavond gehouden worden in De Alexandrijn;  de zaal gaat open om 20.00u en de nieuwe veilingmeester Bas PH0BAS zal, logistiek geassisteerd door Wim PA3CUJ, de verkoop starten  om 20.15u.

Wij hopen dat U in groten getale deze verkoping zult bezoeken om hopelijk veel radio-amateur gerelateerde spulletjes aan te schaffen, welke U dan bij de eerstvolgende verkoopavond weer zelf te koop kunt aanbieden hi.

Van de opbrengst van de door U ingebrachte stukken gaat 10% naar de Rotterdamse repeaterpot, maar niets staat U in de weg om van 10 100% te maken.

Rest ons nog om U een plezierige verkoopavond toe te wensen.

Belangrijk bericht voor de N cursus: 10 i.p.v. 11 September

De eerste les van de nieuwe N-cursus moet verplaatst worden naar maandag 10 september. De daarop volgende lessen zijn weer gewoon op de dinsdagavond.

Lezing “Starten met amateursatellieten” door Ivo Klinkert, PA1IVO

Op 27 September 2018 zal Ivo, PA1IVO een lezing over amateursatellieten geven.

In deze lezing komen veel onderwerpen voorbij die handig zijn om te weten als je wilt starten met amateursatellieten, of die gewoon leuk zijn om je radioamateurkennis aan te vullen. Aan bod komen onder andere de banen van satellieten, hoe je kunt voorspellen wanneer de satellieten binnen jouw bereik zijn en welke apparatuur nodig is om mee te kunnen doen met de amateursatellieten-hobby (vaak heb je het meeste al in huis). Dus een lezing over TLE, AOS, LOS, TCA, Kepler en Doppler, RHCP, LHCP, PCs, antennes, TRX, FUNcubes, cubesats en CW-bakens.

Als de satellieten en het weer het op de avond zelf toelaten, zullen we ook proberen een live demonstratie buiten te doen. Iedereen wordt uitgenodigd om wat draagbare apparatuur mee te nemen naar de lezing. Ideaal is een SSB- of FM-ontvanger voor 2m en 70cm (een FT-817 op batterijen is perfect). Zo mogelijk ook een kleine richtantenne, er zijn twee leen-antennes beschikbaar met BNC-connector. Hieronder een aantal satellieten die we hopen te kunnen gebruiken:

 

Save the date: BBQ op 25 Augustus

Op zaterdag 25 augustus staat weer de jaarlijkse afdelingsbarbecue gepland.

Deze zal plaatsvinden op het QTH van Cees, PA0CRB, Bermweg 125 in Capelle a/d IJssel. Het begint om 16:00 uur.

Graag opgeven vóór 11 Augustus bij onze penningmeester Erik PE1NOJ (via het contact formulier op deze website), zodat er gericht ingekocht kan worden.

De kosten bedragen €15,00 per persoon. Dit bedrag graag overmaken op IBAN NL12 RABO0118149040 (Vereniging Repeaters Rotterdam)

 

Aankondiging N-Cursus

Op dinsdag 11 september 2018 zal de nieuwe N-cursus starten bij minimale deelname van 8 cursisten.

Deze cursus leidt in principe op voor het N-examen van mei 2019, hetgeen betekent dat sommige cursisten reeds in maart op examen gaan en anderen misschien pas in september.

De cursustijden zijn van 19.30 tot 21.30 uur op de dinsdagavond in De Alexandrijn. Voor deze cursus zijn noodzakelijk enthousiasme, de wil om zendamateur te worden en enige rekenvaardigheid. Het wekelijks maken van het opgegeven huiswerk spreekt voor zich.

Verder maken we gebruik van de VERON-lesmaterialen te weten het cursusboek en de oefenexamens, beide te bestellen bij Erik PE1NOJ. De kosten voor deze boeken zijn € 20,-  voor het cursusboek en €13,50 voor de Examenopgaven van N-examens; daarnaast wordt er €75,- gevraagd voor de cursus zelf.

Dit alles te voldoen op rekening NL50INGB000.34.35.442 tnv VERON afd. A37 te Zevenhuizen onder vermelding van je naam en N-cursus2016-17.
Zelf moet de deelnemer een Casio fx-82 rekenmachine (zonder programmeer – en geheugen mogelijkheid) meenemen naar de cursus.

Ik raad aan de nieuwste uitgave van de Examenopgavens aan te ( laten) schaffen omdat dit boek gebruikt wordt voor huiswerk.

Een schrift ( 23 gaatsringband) op A4-formaat wordt aanbevolen omdat je niet alles kan onthouden wat er verteld wordt: “Het slechtste papier onthoudt beter dan het beste geheugen!”

De leerstof wordt aangeboden door Erik PE1NOJ met “Voorschriften en Veiligheid”, Okko PH2CV met “Antennes en Propagatie”, en Frans PA0FMC met de overige onderwerpen.

Tijdens de lessen wordt veel gebruik gemaakt van praktische voorbeelden waarmee de desbetreffende les verduidelijkt wordt. Bij een les over bijvoorbeeld EZB wordt een zelfbouw EZB-generator meegenomen zodat je kan zien en meten met een scoop en een frequentie-teller wat er allemaal gebeurt.

Meer informatie over deze cursus kunt u krijgen bij de afdelingssecretaris Frans PA0FMC via de website van A37 of via pa0fmc@veron.nl.

Wijziging afdelingsbijeenkomst i.v.m. Hemelvaart

De bijeenkomst van donderdag 10 Mei is verplaatst naar woensdag 9 Mei i.v.m. Hemelvaart op donderdag.

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag over 2017 is hier te vinden.

 

 

PA3GVQ gouden speld

Agenda ALV & Verslag Algemene Ledenvergadering 2017

Agenda Algemene Leden Vergadering VERON A37, 15-03-2018

 • Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda en eventuele extra agendapunten.
 • Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen
 • Goedkeuring notulen ALV 02-03-2017
 • Jaarverslag 2017 door de secretaris
 • Financiële verantwoording door de penningmeester
 • Begroting 2018 door de penningmeester
 • Verkiezing afdelingsamateur van het jaar
 • Verslag van de verschillende commissies
 • Behandeling ingebrachte stukken
 • Reglementair aftreden van herkiesbare voorzitter en verkiezing van de voorzitter
 • Rondvraag
 • Sluiting door de voorzitter

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VERON A37

2 maart 2017 in ”De Alexandrijn”, aanvang 20.05u

 1. Cees PA0CRB opent, ondanks keelproblemen, de vergadering en stelt de agenda vast.
 2. De notulen van de ALV van 2016, die op de A37-website waren geplaatst, werden goedgekeurd.
 3. Ingekomen post: 1 volmacht van Koos PD0KVE aan het bestuur om te mogen stemmen op Erik PE1NOJ als penningmeester, 1 volmacht om te stemmen van Fons PD3AFI aan Leen PD0LK en 1 schrijven van Fons over het reilen en zeilen van de PR-commissie om voor te laten lezen.
 4. Secretaris Frans PA0FMC leest het jaarverslag van 2016 voor.
 5. en 6. Penningmeester Erik PE1NOJ behandelt de financiële verantwoording over 2016  en de begroting voor het komende jaar 2017, waar de inkomsten stabiel en binnen de begroting bleven en de uitgaven groter waren dan gedacht wegens:
  – reparatie van het dak wegens lekkage ( dank aan QRP van Wim PA1GON).
  – opknappen van de shack à € 366 met dan k aan Leen PD0LK en Fons PD3AFI.
  – aanschaf uitschuifmast en PA-systeem voor gebruik tijdens lezingen en vergaderingen.
  Erik benadrukt dat er in 2016 is ingeteerd op de reserves als gevolg van niet-begrote uitgaven en wil in de toekomst meer overleg hebben bij het maken van deze uitgaven.
  Het doel is om de reserves op te bouwen in verband met een mogelijke verhuizing in de toekomst met een hogere huur, zeer zeker nu de bouwkundige staat van De Alexandrijn behoorlijk achteruit gaat en meer budget zal gaan vereisen.
  Naast de uitgaven waren er een aantal extra inkomsten zoals:
  -inkomsten uit de F-cursus, die startte in september 2016.
  -verkoopavonden met €290 in plaats van €50.
  Hierna bracht de kascommissie, welke dit jaar bestond uit Henk PA0HPV en Fons PA3AFI, verslag uit van hun bevindingen en zij verzochten vervolgens de Ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het afgelopen verenigingsjaar, hetgeen daarna gebeurde.
  De kascommissie voor het volgende jaar zal bestaan uit Pleun PA0CYS en Wim PA3CUJ met Edward PA1EEF als reserve.

7       Verkiezing afdelingsamateur van het jaar: dit jaar viel de keus op Frank PA3GMP / ZS6TMV als dank voor zijn inzet bij het opzetten van de oude A37-website.

Extra info: Peter PA3FQH zal de huidige site omzetten naar de VERON-site en gaat deze site beheren en voor content zorgen. Ook bedankt Peter Alex PD4LEX voor het voorwerk, dat Alex verricht heeft bij de omzetting naar de nieuwe site.

Edwin PA3GVQ meldt verder dat Frank zo’n 25 jaar geleden de A37-website heeft ontworpen en deze altijd ( ook vanuit Zuid-Afrika) in de lucht heeft kunnen houden.

 

8       Verslag van de verschillende commissies / werkgroepen:

–     Zelfbouw: Bas PH0BAS meldt dat er ideeën zijn binnengekomen en dat Dylan ( een oud-leerling van Bas) is binnengehaald om alles op te pakken. Bas verzoekt om zoveel mogelijk bouwideeën te verzamelen en ook mensen om weer bouwgroepen op te kunnen starten.

–     Repeaters: Wim PA0WBS vertelt als voorzitter van deze commissie dat zij al vier maanden niet boven zijn geweest wegens revisie van de dienstlift en dat zodra de lift weer werkt, de installaties aangepast zullen worden aan de huidige tijd; daarnaast komt er een nieuw 6m baken en de antennes moeten hergeschikt worden.

–     RAL: Okko PH2CV geeft als voorzitter van RAL een presentatie over RAL en de doelen van RAL, waarbij gedacht moet worden aan organiseren van projecten, goede doelen zoals het uitgeven van studieboeken aan cursisten, die daar behoefte aan hebben, spullen redden van de afvalberg door deze spullen op te halen bij amateurs, die SL of bijna SK zijn.

Het RAL-bestuur bestaat uit Okko, Sjaak PA1JVS en Erik PE1NOJ, die geholpen worden door veel actieve amateurs, die helpen met sjouwen en verkopen van de spullen.

RAL is opgericht in 2009 omdat in het verleden veel spullen werden verkocht uit nalatenschappen, waarbij aangetekend moet worden dat RAL los staat van A37 en dat geldt ook voor de RAL-inkomsten, die bestaat uit de ( met de erfgenamen gedeelde) opbrengsten van de via internet en ook op de verschillende radiobeurzen verkochte spullen.

De te ondersteunen projecten moeten altijd bij het RAL-bestuur worden gemeld en dit bestuur beoordeelt als enige of zo’n project wel of niet gesponsord wordt.

Henk PA0HPV vraagt of van dit verhaal een presentatie gemaakt kan worden voor op de website en Okko antwoordt dat er aan is gedacht, maar besloten is dit niet te doen. Wim PA3CUJ vraagt of er dan op de A37-website een linkje kan komen naar RAL.

 • Rotterdamse Ronde: Edwin PA3GVQ merkt op dat de tijd ongemerkt heel snel is voorbijgegaan sinds de opstart van de Ronde in 1997. Edwin is wel blij dat de Ronde met 4 rondeleiders wordt gedaan.
  De crew van PI4AA stelt het op prijs dat de uitzenden van PI4AA door PI4RTD wordt heruitgezonden.Okko PH2CV roept iedereen op om zoveel mogelijk aan de Ronde deel te nemen.
 • Friese 11 Steden Contest: Peter PA3FQH vertelt dat dit jaar de contest niet op 80m maar op 40m gehouden zal worden om ook de N-amateurs de kans te geven aan deze contest deel te nemen. Het probleem dat nu ontstaat is dat het werken met Friesland vanuit hun locatie best moeilijk is en dat op 2m een stuwwal het signaal richting Friesland blokkeerde. Wegens storm kon er niet vanuit een hoge uitkijkpost gewerkt kon worden en de uitzendingen plaats moesten vinden vanuit een laaggelegen scouting-gebouw. Wel was het weer heel gezellig met lekker eten plus de nodige “after-dinner-pret” dankzij de soep van Wim PA1GON hi.
 • QSL bezorging: Wiebco PA3HEC betreurt het dat veel QSL-kaarten blijven liggen omdat ze niet worden opgehaald, daarom zal Wiebco in het vervolg de niet opgehaalde kaarten in de shack opbergen.
 • Lighthouse weekend: Okko PH2CV vertelt dat de groep dit jaar niet naar Calais, maar naar Honfleur is geweest naar een camping vlakbij de aldaar aanwezige vuurtoren. Wil PA0WBS heeft het voorwerk gedaan met claimen van de grond t.b.v. de ruimte. Ook is er bezoek geweest van Franse OM’s, die afkwamen op de antennes. Zeer gezellig en voor 2017 zijn er nog geen plannen gemaakt.
 • PR-commissie: Erik PE1NOJ leest de brief van Fons PD3AFI, die op dat moment in China rondliep, voor en noemt: # de PACC van februari 2016 in De Alexandrijn met mooie antennes en veel bezoek.
  # bezoek aan PI4CC in Hoek van Holland met 15 man en later met 4 man.
  # Digi-Day op 2 oktober waarbij voorlichting gegeven werd over o.a. digitale communicatie.
  # JOTA / JOTI- ondersteuning in oktober aan de Van Naeltwijk-groep in Capelle a.d. IJssel.
  # Op 1 december werd een mast + rotor opgehaald in Aalten: moet nog opgesteld worden.
  # Bezoek aan Van Houwelingen Telecom-museum op 18 december door ruim 20 leden.
  # Aanzet gemaakt aan de bouw van vossenjacht spulletjes.
  # De shack is opgeruimd en opgeknapt zodat er weer meer mensen in kunnen.
  Ook gaf Fons een planning voor het komende jaar met PACC in De Alexandrijn, realiseren van een PA-installatie voor een betere verstaanbaarheid bij lezingen en vergaderingen, plaatsen van de antennemast, technische middagen organiseren voor de Impeesa scouting-groep, internet-aansluiting verzorgen in De Alexandrijn, nog meer optimaliseren van de shack, bezoek aan de Maasvlakte om de Perseïden-zwerm waar te nemen, proberen het nog gezelliger maken van de reeds gezellige QSO-avonden in De Alexandrijn.

9       Erik PE1NOJ treedt af als bestuurslid en wordt vervolgens unaniem herkozen.

10     Rondvraag:

Peter PA3FQH vraagt naar de bouwtechnische kwaliteit van het scoutinggebouw.  Plannen?

Antw: Wij als A37 zijn huurder en onderhouden het gebouw. De kans zit erin dat de Gemeente Rotterdam als eigenaar van het gebouw de huur opzegt indien de bouwkundige staat erger wordt.

Wij gaan in elk geval een keer de zaak inspecteren want de west-gevel staat erg bol en dan mogen we blij zijn dat er nog een goede reserve in de kas aanwezig is.

10     Nadat de datum voor de volgende ALV is vastgelegd op 1 maart 2018, sluit Cees PA0CRB de vergadering om 21.30u en gaat hij verder met de traditionele verloting waarbij je volgnummer op de presentielijst je lotnummer is.
Heather PD3GVQ werd belast met de trekking van het winnend lot en Edward PE1EEF mocht zich de gelukkige winnaar van de DAB-radio noemen.

Op de vergadering waren 50 A37-leden aanwezig plus 1 HB-lid.