Q-codes

Op de website van de afdeling Veron Nieuwe Waterweg (A59) staat een interessant artikel over Qcodes:

https://a59.veron.nl/q-codes/

Nieuwe cursus voor de N-Licentie 2020 – 2021

Op dinsdag 15 september 2020 zal de nieuwe N-cursus starten, bij minimale deelname van 8 cursisten.

Deze cursus leidt in principe op voor het N-examen van mei 2021, hetgeen betekent dat sommige cursisten reeds in maart op examen gaan en anderen misschien pas in september.

De cursustijden zijn van 19.30 tot 21.30 uur op de dinsdagavond in De Alexandrijn. Voor deze cursus zijn noodzakelijk enthousiasme, de wil om zendamateur te worden en enige rekenvaardigheid benodigd. Het wekelijks maken van het opgegeven huiswerk spreekt voor zich.

Verder maken we gebruik van de VERON-lesmaterialen, te weten het cursusboek en de oefenexamens Beiden zijn te bestellen bij Erik PE1NOJ. De kosten voor deze boeken zijn € 20,- voor het cursusboek en €13,50 voor de Examenopgaven van N-examens; daarnaast wordt er €75,- gevraagd voor de cursus zelf.

Dit alles te voldoen op rekening NL50INGB000.34.35.442 tnv VERON afd. A37 te Zevenhuizen onder vermelding van je naam en N-cursus 2020-21.
Zelf moet de deelnemer een Casio fx-82 rekenmachine (zonder programmeer – en geheugen mogelijkheid) meenemen naar de cursus.

Ik raad aan de nieuwste uitgave van de Examenopgavens aan te (laten) schaffen omdat dit boek gebruikt wordt voor huiswerk.

Een schrift ( 23 gaatsringband) op A4-formaat wordt aanbevolen omdat je niet alles kan onthouden wat er verteld wordt: “Het slechtste papier onthoudt beter dan het beste geheugen!”

De leerstof wordt aangeboden door Erik PE1NOJ met “Voorschriften en Veiligheid”, Okko PH2CV met “Antennes en Propagatie”, en Frans PA0FMC met de overige onderwerpen.

Tijdens de lessen wordt veel gebruik gemaakt van praktische voorbeelden waarmee de desbetreffende les verduidelijkt wordt. Bij een les over bijvoorbeeld EZB (Enkelzijband, ook wel SSB) wordt een zelfbouw EZB-generator meegenomen zodat je kan zien en meten met een oscilloscoop en een frequentie-teller wat er allemaal gebeurt.

Meer informatie over deze cursus kunt u krijgen bij de afdelingssecretaris Frans PA0FMC via de website van A37 of via pa0fmc(at)veron.nl.

Belangrijk: Afdelingsbijeenkomsten A37 Rotterdam vanaf 2 juli 2020

Als gevolg van het virus COVID19 was het tot 1 juni 2020 niet toegestaan om in clubverband met meer dan drie personen bijeen te komen.
Na 1 juni 2020 zou het onder strikte voorwaarden toegestaan zijn om met maximaal 30 personen georganiseerd samen te komen en na 1 juli a.s. met maximaal 100 personen en dat is het aantal, wat wij nodig hebben voor een normale clubavond.
Volgens de laatste richtlijnen van de overheid mag de bar weer open, dit is dus in tegenstelling tot eerdere mededelingen hierover.
In verband met steeds wisselende eisen wat betreft het voorkomen van de verspreiding van het virus raden wij u aan onze website plus de zondagavondronde van PI4RTD op 2m goed in de gaten te houden, opdat u niet voor niets naar een gesloten Alexandrijn komt.
Neem bovendien zoveel mogelijk uw eigen beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en ontsmettingsgel mee.
Dus in juli is er een clubavond op 2, 16 en 30 juli vanaf 19.30u in De Alexandrijn.

Magda NL13543 afdelingsamateur van het Jaar

Enige tijd geleden kregen wij een mailtje van Heather, PD3GVQ waarin zij ons voorstelde om voor de komende Huishoudelijke Vergadering als Afdelingsamateur van het Jaar iemand te kiezen, die zich de afgelopen 10 jaar op een heel fijne, goede en vooral gastvrije manier in onze afdeling had onderscheiden en daarbij doelde Heather natuurlijk op Magda NL13543, de XYL van Cees PA0CRB, die ons alweer een decennium lang jaarlijks als gastvrouw verwelkomde op hun QTH aan de Bermweg te Capelle bij de A37-BBQ.

Natuurlijk viel dit voorstel bij ons als bestuur in zeer goede aarde en daarom kon Erik PE1NOJ tijdens de Huishoudelijke Vergadering op 12 maart ’20 onder luid applaus aan een verraste Magda een bos bloemen en een trofee overhandigen en haar danken voor haar inzet voor onze afdeling.

Magda NL13543 afdelings amateur van het jaar

“Magda, nogmaals dank en hartelijk gefeliciteerd!”

Rotterdamse Ronde tijdens de Covid-19 situatie

Sinds maandag 16 maart hebben we het plan opgevat om de Rotterdamse Ronde dagelijks te gaan houden, zodat iedereen zijn verhaal van de dag kwijt kan.

Zoals gebruikelijk in de RTD-ronde kunnen luister- en scanneramateurs zich inmelden bij Marga, Ruud of Pleun, afhankelijk wie deze dag inmelddienst heeft.

De ronde wordt gehouden via PI3RTD (145.675 MHz, 88,5Hz subtoon) en begint om 20.30 u. U bent van harte welkom.

Opschorten afdelingsbijeenkomsten i.v.m. Corona

Vanwege de huidige uitbraak van het Corona virus zijn de komende bijeenkomsten tot nader order afgelast.

Op dit moment is nog niet te zeggen tot wanneer deze maatregel zal duren, maar in ieder geval tot begin April,  mogelijk langer.

Wanneer meer duidelijk is, zullen we dit hier communiceren.

Verkoopavond 9 april

Op donderdag 9 april 2020 houden we onze eerste halfjaarlijkse verkoopavond. U kunt er uw overbodige spullen, afkomstig van eerdere verkoopavonden / beurzen / uitpuilende shack, te koop aanbieden.

Het verzoek onzerzijds is om op de door u aangeboden spullen een briefje te bevestigen met daarop uw call en voor wie de opbrengst van het aangebodene is. Indien van toepassing kan er ook een minimumprijs op.

10% van de opbrengst is traditiegetrouw voor de repeaterpot.

Tip: als we Pleun PA0CYS lief aankijken, bestaat de kans dat er broodjes worst te vinden zijn 😉

Agenda en notulen jaarvergadering

12 maart a.s. staat de jaarlijkse huishoudelijke vergadering van onze afdeling gepland. De agenda is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda en eventuele extra agendapunten.
 2. Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen.
 3. Goedkeuring notulen ALV 14-3-2019.
 4. Jaarverslag 2019 door de secretaris.
 5. Financiële verantwoording door de penningmeester over 2019.
 6. Begroting 2020 door de penningmeester.
 7. Verkiezing afdelingsamateur van het jaar.
 8. Verslag van de verschillende commissies.
 9. Behandeling ingebrachte stukken.
 10. Reglementair aftreden van herkiesbare penningmeester PE1NOJ en verkiezing van een nieuw bestuurslid ( Uitleg: slechts de voorzitter wordt in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden onderling in het bestuur verdeeld).
 11. Rondvraag.
 12. Vaststellen datum volgende Huishoudelijke Vergadering en sluiting door de voorzitter.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich schriftelijk opgeven bij een der bestuursleden tot 5 minuten voor aanvang van de huishoudelijke vergadering.

Agendapunten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris, eveneens tot 5 minuten voor aanvang van de vergadering (bij voorkeur in 3-voud)

De notulen van de vorige vergadering kunnen HIER worden gedownload.