Ronde in tijden van Corona

Allen,

Net zoals tijdens de eerdere lockdown – waarin de afdelingsavonden niet mogelijk waren – zal er weer een dagelijkse PI4RTD ronde worden gehouden, door Okko – PH2CV.

Deze ronde wordt net als de wekelijkse zondagavondronde gehouden via de PI3RTD repeater op 145.675 MHz (met 88,5 Hz subtoon).

De ronde begint om 20:30, en vijf minuten voor de ronde zal PA1RJR in de meeste gevallen in de lucht komen met een telefoonnr. en e-mail adres waar luisteramateurs zich in kunnen melden.

Dit telefoonnr. is 010-2239321, e-mail PA1RJR@veron.nl

Covid-19 update 14 December 2020

Beste mede-amateurs,

Naar aanleiding van de persconferentie van dhr Rutte  over de nieuwe maatregelen met betrekking tot het COVID19-virus zullen wij onze clubavonden in De Alexandrijn moeten opschorten tot na 18 januari 2021. Daardoor zal de Nieuwjaarsreceptie gehouden worden op donderdag 21 januari a.s.

De daaropvolgende clubavonden zijn dan op 4 en 18 februari 2021. Hopelijk gaat de coronaronde van Okko PH2CV in de tussentijd wel door.

Hou vol, wees gegroet en stay safe.

Namens het bestuur,

Frans PA0FMC

 

 

Belangrijk bericht: Nieuwe maatregelen n.a.v. aanpassing corona-beleid

Beste allemaal,
Naar aanleiding van bovenstaande maatregelen zullen de verenigingsavonden nog wel doorgaan, maar wel met een maximaal aantal personen van 30.
Dit maximum kan worden gehandhaafd door alleen mensen met een uitnodiging toe te laten, dus zonder uitnodiging kunt u niet naar binnen.
Deze uitnodiging ontvangt u nadat u zich aangemeld hebt via email pa0fmc@veron.nl of per sms op mjn telefoonnummer 06 20 38 41 96 uiterlijk vóór 12.00u van de clubavond-donderdag. Ik hou een lijst bij met de genummerde uitnodigingen en van u verwacht ik dat u zich bij binnenkomst even meldt zodat de lijst afgevinkt kan worden.
Heel vervelend, maar zo beperken we hopelijk alle risico’s. Ook het bij de bar gratis verkrijgbare mondkapje blijft binnen verplicht; buiten kan het zonder.
Houd a.u.b. ook berichten in de Rotterdamse ronde in de gaten voor eventuele updates.
73 en stay safe,
Namens het bestuur,
Frans PA0FMC

Magda NL13543 afdelingsamateur van het Jaar

Enige tijd geleden kregen wij een mailtje van Heather, PD3GVQ waarin zij ons voorstelde om voor de komende Huishoudelijke Vergadering als Afdelingsamateur van het Jaar iemand te kiezen, die zich de afgelopen 10 jaar op een heel fijne, goede en vooral gastvrije manier in onze afdeling had onderscheiden en daarbij doelde Heather natuurlijk op Magda NL13543, de XYL van Cees PA0CRB, die ons alweer een decennium lang jaarlijks als gastvrouw verwelkomde op hun QTH aan de Bermweg te Capelle bij de A37-BBQ.

Natuurlijk viel dit voorstel bij ons als bestuur in zeer goede aarde en daarom kon Erik PE1NOJ tijdens de Huishoudelijke Vergadering op 12 maart ’20 onder luid applaus aan een verraste Magda een bos bloemen en een trofee overhandigen en haar danken voor haar inzet voor onze afdeling.

Magda NL13543 afdelings amateur van het jaar

“Magda, nogmaals dank en hartelijk gefeliciteerd!”

Verkoopavond 9 april

Op donderdag 9 april 2020 houden we onze eerste halfjaarlijkse verkoopavond. U kunt er uw overbodige spullen, afkomstig van eerdere verkoopavonden / beurzen / uitpuilende shack, te koop aanbieden.

Het verzoek onzerzijds is om op de door u aangeboden spullen een briefje te bevestigen met daarop uw call en voor wie de opbrengst van het aangebodene is. Indien van toepassing kan er ook een minimumprijs op.

10% van de opbrengst is traditiegetrouw voor de repeaterpot.

Tip: als we Pleun PA0CYS lief aankijken, bestaat de kans dat er broodjes worst te vinden zijn 😉

Agenda en notulen jaarvergadering

12 maart a.s. staat de jaarlijkse huishoudelijke vergadering van onze afdeling gepland. De agenda is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda en eventuele extra agendapunten.
 2. Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen.
 3. Goedkeuring notulen ALV 14-3-2019.
 4. Jaarverslag 2019 door de secretaris.
 5. Financiële verantwoording door de penningmeester over 2019.
 6. Begroting 2020 door de penningmeester.
 7. Verkiezing afdelingsamateur van het jaar.
 8. Verslag van de verschillende commissies.
 9. Behandeling ingebrachte stukken.
 10. Reglementair aftreden van herkiesbare penningmeester PE1NOJ en verkiezing van een nieuw bestuurslid ( Uitleg: slechts de voorzitter wordt in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden onderling in het bestuur verdeeld).
 11. Rondvraag.
 12. Vaststellen datum volgende Huishoudelijke Vergadering en sluiting door de voorzitter.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich schriftelijk opgeven bij een der bestuursleden tot 5 minuten voor aanvang van de huishoudelijke vergadering.

Agendapunten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris, eveneens tot 5 minuten voor aanvang van de vergadering (bij voorkeur in 3-voud)

De notulen van de vorige vergadering kunnen HIER worden gedownload.

 

Voorstel nieuw zelfbouwproject

*Update 24-3-2020 – nieuw onderdelen lijstje*

Beste zelfbouwers,

Ook in het nieuwe jaar willen we weer zelfbouwavonden organiseren. Uit de groep is een nieuw mogelijk zelfbouwproject gekomen te weten een GPS ontvanger op basis van de UBLOX Neo 6M v2. Dit apparaatje geeft de tijd (UTC en lokaal), datum, GPS-positie, locator en hoeveel satellieten er ontvangen worden.

De informatie van de GPS-ontvanger kan, naar keuze op een LCD-scherm met 2-regels (1602)  of 4-regels (2004) OF op een Oled-schermpje (0,96 inch of Oled1,3 inch) gepresenteerd worden.

Zie ook onderstaande link voor meer informatie en voorbeelden:

GPS Display informatie zelfbouw avond A37 op 19

Deze website van ON4CDU geeft ook interessante ideeën

Lijst met onderdelen:

Boodschappenlijstje GPS ontvanger met Arduino Nano en LCD of Oled_v2

 

 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij PH0BAS via ph0bas (at) yahoo (punt) com.

Voor meer informatie kun je een mail sturen naar Aad, PE1HTJ via pe1htj (at) veron (punt) nl

 

 

Nieuwjaars toespraak van onze voorzitter

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2 januari j.l. is door onze afdelingsvoorzitter Ernst PA1EJO de volgende toespraak gehouden:

Geachte leden van de afdeling A37 van de Veron te Rotterdam, overige aanwezigen,

Met de afgelopen jaarwisseling 2019/2020 sluiten we een decennium af waaruit blijkt dat radioamateurisme nog steeds springlevend is.

In deze toespraak wil ik niet terugblikken op wat er in 2019 gebeurd is, daarvoor hebben we de algemene ledenvergadering van A37 welke op 13-maart 2020 zal plaatsvinden. Op dat moment zal onze secretaris Frans pa0fmc een officieel jaarverslag doen en zal Erik pe1noj een financiele verantwoording afleggen. Ik ga dat nu dus niet doen. Het klinkt allemaal nog onwennig, twenty twenty, de twintiger jaren, wat je het ook wil noemen, we zullen er even aan moeten wennen. Laten we vooruitkijken, wat gaan de twenties ons brengen?

Als eerste op de agenda komt de PACC, dit is een internationaal contest waarbij stations uit het buitenland graag met ons, Nederland, willen werken. Soms hoor je bepaalde amateurs wel eens zeggen, als ik een CQ roep op de HF dan horen ze me niet. Nee misschien niet omdat we al in de logboeken veelvuldig voorkomen. Als je dat bij de PACC doet dan trek je een pile-up, je staat dus in de belangstelling. Doen! We zoeken een team van operators en antennebouwers voor de komende PACC welke op 8 en 9 Februari zal plaatsvinden. Maak afspraken en doe het.

Het volgende wat dan komt is de Molendag, meestal in het tweede weekend van Mei. Ook dan kun je weer de aandacht trekken door ergens een paar uur in het veld te staan. Ook dit hebben we in het verleden in clubverband gedaan, de Molens bij de Molenviergang in Zevenhuizen zijn goed toegankelijk maar maak vroegtijdig met de molenaar afspraken zodat er niet al iemand anders staat. Het komend jaar verwacht ik ook hier weer enkele activiteiten.

Een ander evenement binnen A37 is de jaarlijkse barbecue, tot nu toe is deze gehouden bij Boer Kees, de vorige voorzittter in Capelle aan de IJssel. Kees en Magda hebben echter aangegeven dat het veel van hun vergt, en daarom organiseren we de jaarlijkse BBQ dit jaar zelf, op de Alexandrijn. Meer details hoort u nog in de afdelingsronde elke zondag te beluisteren vanaf 20:30 op de 2m repeater, de pi3rtd te Rotterdam.

Dan zijn er nog twee andere radioevenementen die ik graag onder de aandacht wil brengen, er is een lighthouse weekend, we hebben het dit jaar over 22 en 23 Augustus. Even zorgen dat dit niet samenvalt met de BBQ, maar in 2019 hebben we het ILLW met zowaar twee teams gedaan, team Okko is naar het Verenigd Koninkrijk gegaan, en team Christiaan is in de buurt bij de vuurtoren in Ouddorp geweest. Ook dit zijn evenementen waar u als Nederlands operator gewild bent bij buitenlandse amateurs.

Dit jaar is een bijzonder jaar, tijdens de voordracht werd ik eraan herinnerd dat de VERON 75 jaar bestaat, het logo van de VERON is daarom ook aangepast. Maar, dit jaar is het ook 75 jaar geleden dat de stad Rotterdam bevrijd is. De tweede wereldoorlog heeft grote gevolgen gehad voor de stad, maar op 4 mei capituleerde de Duitse bezetter en reden de geallieerde jeeps etc door de stad. Ik heb plannen gehoord waarbij men met historische zendapparatuur een evenement wil organiseren. Hoe het met die plannen staat en wie het wellicht gaat doen weet ik niet maar misschien helpt het hier in petit committee over te praten.

Iets verder in het jaar, richting de derde week van Oktober is er de JOTA, meestal zijn er dan enkele scouts hier in het clubhuis, we organiseren dan een soldeerprojectje en we zetten ze achter de zender.

Ook hierbij hebben we hulp nodig, bv om tieners te leren solderen (it smells like chicken if you got it by the wrong end), maar ook om bv een electronische vleermuis in het bos te verstoppen en om met de scouts op pad te gaan deze terug te vinden.

Dit waren de evenementen waar we als vereniging A37 bij betrokken zijn.

Dan nu onze bijeenkomsten in de Alexandrijn.

Uiteraard blijven we elke tweede donderdag hier onze onderlinge QSOs houden, deze worden druk bezocht en Wiepco zal naar verwachting op de eerste donderdag in de maand de ontvangen QSL kaarten meenemen, dan wel niet in ontvangst nemen. De onderlinge QSOs staan in de belangstelling, het is er altijd gezellig druk en dat willen we graag zo houden.

Soms organiseren we een zelfbouwtentoonstelling zoals op 19 Dec jl. of organiseren we een lezing. Op 27-Feb aanstaande is Arie Kleingeld PA3A uit Dordrecht bereid gevonden iets te vertellen over de nanovna. Ik heb zojuist het apparaat besteld, ik noem mezelf half knutsel amateur en half alie-express amateur. Maar zo makkelijk gaat het tegenwoordig. Of je bezoekt een beurs waar je de onderdelen haalt, of je bestelt iets op het internet. Onderdelenzaken bestaan niet meer, zowel in Rotterdam als in Delft weet ik ze niet meer te vinden. In mijn ouderlijk dorp, Geleen, is er nog een laatste der Mohikanen. In Vlaardingen is er nog een zaak.

Meer lezingen zijn me op dit moment niet bekend voor 2020, we streven ernaar circa 2 a 3 lezingen per jaar te organiseren. Mocht u iets leuks gezien hebben dan meld het graag aan het bestuur.

Over de vereniging: A37 kent op dit moment 208 leden en wat er in 2019 bij is gekomen is zo’n beetje in balans wat er ook vertrokken is, 8 leden zijn er volgens mij bijgekomen. We hebben een ALV in Maart, de bedoeling is dat daar voorstellen aan het bestuur worden besproken en deze willen we ook graag op tijd ontvangen zodat we ons kunnen voorbereiden. Gelieve dus niet alles op te zamelen tot de rondvraag, een convocatie zult u binnenkort ontvangen via de website.

Wat meer, “we” hebben een drietal repeaters draaien, op de 2m, de 70cm en de 23cm, respectievelijk de pi3rtd, de pi2rtd en de pi6rtd. Het gebeurt toch maar gewoon. Dit alles doet de VERON niet zelf maar de vereniging repeaters te Rotterdam bemand door leden van A37. Daarnaast zijn er een vijftal bakens waaronder het bekende 6m baken, maar ook bakens op 2.3, 3.4, 5.7, 10 en 24 GHz. Of deze ook allemaal actief zijn weet ik niet. Ik hoorde geruchten over een 47 GHz baken. Dit alles eist het nodige, zowel financieel als ook qua mankracht, het maken, het doormeten en om het dak van het EMC op te klimmen etc.

Ik wil een ieder die zich inzet voor de radioactiviteiten in Rotterdam bedanken voor zijn inzet. Op de komende ALV zullen de verschillende commissies hun verslag doen. Dit was het zo’n beetje wat ik aan u wilde meedelen voor het komende jaar. De koffie is vanavond gratis en er wordt een snack rondgebracht, ik zie Pleun en Bas en de keuken, tevens is er een gratis drankje.

Een gezond, voorspoedig en vooral gelukkig 2020 toegewenst.

73 Ernst PA1EJO

Lezing NanoVNA en Smith Chart door Arie PA3A

Op 13 februari 2020 zal Arie Kleingeld PA3A een lezing geven over de NanoVNA waarbij de nadruk zal komen liggen op het gebruik van een Smith Chart in de NanoVNA.

Arie was zo vriendelijk een inhoudsopgave te sturen zodat wij een goed idee krijgen over wat we kunnen verwachten:

Smith Chart in de nanoVNA

 • Wat zendamateurs meten: VSWR curve
 • VSWR en de Reflecties (hoe zat dat ook alweer)
 • Smith Chart in de nanoVNA; wat die laat zien
  • Waar zitten reflecties en de VSWR in de Smith Chart
  • Smith Chart:  wat zie je daarin meer dan in een SWR curve?
  • Waarom is de Smith Chart zo opgebouwd
  • Demo met L, C, R  en pc-software ‘nanoVNA-Saver’
 • Pauze
 • Toepassing in het direct tunen van antennes en andere zaken
  • Effecten van L en C op impedanties zichtbaar in de Smith Chart
  • L – tuner + demo
  • Pi – tuner
  • T- tuner
 • Online – tool

De lezing begint op donderdag 13 februari 2020 om ongeveer 20.15u in De Alexandrijn.